Mokymo programos
Medžiagos ir nanotechnologijos Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612J50002
Kodas pagal ISCED: 51154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Pirmosios pakopos studijų programa skirta rengti medžiagų technologijų bakalaurus, turinčius medžiagų (keraminių, polimerinių, puslaidininkinių, metalų ir kt.) sandaros, savybių, eksperimentinės ir medžiagų fizikos, analizės metodų žinių, išmanančius aukštąsias technologijas (mikro- ir nanotechnologijas) ir jose naudojamas naujas medžiagas bei jų darinius, gebančius parinkti, kurti, diegti, naudoti šiuolaikines medžiagas įvairioms inžinerinėms reikmėms, dirbti įmonėse, diegiančiose, gaminančiose, parduodančiose šiuolaikines medžiagas, muitinėse, leidybos, farmacijos ir medicinos įmonėse, aplinkos apsaugos laboratorijose, naudojančiose šiuolaikinius medžiagų analizės ir tyrimo įrenginius.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji medžiagų technologijų bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, komunikavimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, kompiuterinę grafiką, teorinę mechaniką, elektronikos pagrindus, žmogaus saugą, matematiką, fiziką, chemiją, medžiagų atsparumą, elektrotechniką, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, medžiagų analizės metodus; bei specialaus lavinimo dalykus: organinę ir polimerų chemiją, medžiagotyrą, metalų lydinius, stiklą ir stiklo gaminius, mikrotechnologijos fizikinius pagrindus, organinę chemiją, ir kitus dalykus. 5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 36 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika gamybinėse įmonėse bei organizacijose. Jos metu susipažįstama su konkrečios organizacijos struktūra, valdymu, darbo organizavimu, perspektyva, šiuolaikiniais medžiagų analizės metodais, gilinami praktiniai įgūdžiai stebėti ir matuoti kiekybinio bei kokybinio pobūdžio fizikines ar kitas medžiagų savybes ar jų pokyčius, juos užrašyti bei dokumentuoti, gebėjimai formuluoti sprendžiamas problemas, renkami duomenys bakalauro baigiamojo darbo parengimui, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas medžiagų technologijų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Medžiagų ir nanotechnologijų studijų programą studijas galima tęsti medžiagų technologijų, fizikos, chemijos, chemijos ir procesų inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos, statybos inžinerijos studijų krypčių magistrantūros studijų programose.
Medžiagų ir nanotechnologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti medžiagų technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Medžiagų technologijų bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį darbą įmonėse ir organizacijose, diegiančiose, gaminančiose, parduodančiose šiuolaikines medžiagas.
Asmuo, įgijęs medžiagų technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti veiklą, atsižvelgdamas į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims; koreguoti veiklą, atsižvelgdamas į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti atitinkamą projektinę veiklą;
  • gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas medžiagų ir nanodarinių formavimo ir tyrimo technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti veiklai atlikti reikalingą informaciją; atlikti užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
  • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus medžiagų mokslo srityje, įvertindamas naujai atsirandančius veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti teorines ir praktines žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti veikloje plačias medžiagų ir nanotechnologijų mokslo žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti plačias teorines žinias, būtinas naujų technologijų įsisavinimui;
  • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities arba mokslinių tyrimų sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti profesinės srities žinias (plėtoti pažintines kompetencijas) mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Medžiagų technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal medžiagų technologijų krypties studijų programas.
Norintiems siekti medžiagų technologijų bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti medžiagų ir nanotechnologijų srityje nėra pripažįstami.
Įgiję medžiagų technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti įmonėse, diegiančiose, gaminančiose, parduodančiose šiuolaikines medžiagas, muitinėse, leidybos, farmacijos ir medicinos įmonėse, aplinkos apsaugos laboratorijose, naudojančiose šiuolaikinius medžiagų analizės ir tyrimo įrenginius, organizuoti aukštųjų technologijų verslą.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju