Mokymo programos
Gamybos inžinerija ir valdymas
Valstybinis kodas: 612H77001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gamybos inžinerijos ir valdymo studijų programa skirta rengti gamybos inžinerijos bakalaurus, gebančius naudoti informacines technologijas, naujausius aukštųjų technologijų pasiekimus, žinančius ir suprantančius esminius gamybos inžinerijos principus ir pramonėje vykstančius procesus, mokančius taikyti pagrindinius inžinerijos principus ir analitinius metodus identifikuojant, formuluojant ir sprendžiant pramoninės gamybos ir valdymo problemas.
Būsimieji gamybos inžinerijos bakalaurai studijuoja 50 studijų dalykų: bendruosius universitetinių studijų dalykus (anglų kalbą, technikos filosofiją ir kt.); bendruosius pagrindų dalykus (matematiką, informacines technologijas, fiziką, CAD/CAM/CAE, teorinę mechaniką ir kt.); specializacijos dalykus (jų sudėtis priklauso nuo pasirinktos specializacijos - technologinės įrangos projektavimą, kompiuterizuotą technologijų valdymą, pramonės įmonių valdymą ir kt.).
Gamybos inžinerijos ir valdymo studijų programa turi dvi specializacijas, kurias įstojusieji pasirenka po ketvirtojo semestro: pramonės įmonių valdymas ir pramonės technologija.
Pramonės įmonių valdymo specializacijos paskirtis - rengti būsimuosius gamybos organizatorius ir vadovus. Baigę šias studijas bakalaurai geba planuoti ir organizuoti gamybą, spręsti gamyboje iškylančias inžinerines problemas, sprendimus pagrįsti ekonomine ir socialine prasme, bendradarbiauti su įvairių technikos sričių ir verslo vadybos specialistais, užtikrinti gamybos aprūpinimą, spręsti logistikos ir produkcijos realizavimo problemas, pastoviai tobulinti savo gebėjimus ir atnaujinti žinias.
Pramonės technologijų specializacijos paskirtis - rengti būsimuosius gamybos technologus. Baigę šias studijas bakalaurai geba projektuoti gamybos technologinius procesus, juos pagrįsti ekonomine ir socialine prasme, bendradarbiauti su įvairių technikos sričių specialistais, pastoviai tobulinti savo gebėjimus ir atnaujinti žinias.
Gamybos inžinerijos ir valdymo studijų programa yra su viena dviejų savaičių trukmės pažintine ir dviem keturių savaičių trukmės profesinės veiklos praktikomis. Studentai turi galimybę atlikti praktiką ir studijuoti užsienyje pagal ERASMUS mainų programą ir dvišales universiteto sutartis su kitomis užsienio aukštosiomis mokyklomis.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigę gamybos inžinerijos ir valdymo studijų programą asmenys įgyja gamybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Baigus gamybos inžinerijos ir valdymo studijų programą, studijas galima tęsti gamybos inžinerijos krypties magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Gamybos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžinieriaus technologo, vadybininko arba gamybos vadovo darbą pramonės įmonėje: spręsti gamyboje iškylančias inžinerines ir vadybines problemas, kurti ir diegti technologijas, organizuoti gamybą bei jai vadovauti.
Asmens, įgijusio gamybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, funkcinės kompetencijos:
- gebėti analizuoti gamybos procesus, projektuoti technologijas, atlikti gamybinių sistemų inžinerinius skaičiavimus, spręsti inžinerines problemas, technologinius procesus pagrįsti ekonomine ir sociologine prasme;
- gebėti dirbti savarankiškai ir sėkmingai taikyti žinias praktiniams tikslams pasiekti dirbant komandoje, savarankiškai lavintis ir tobulėti;
- taikyti kokybės kontrolės ir analizės metodus, modeliuoti gamybą, parinkti jos posistemes, nustatyti įmonės sudėtį, įmonės padalinius, dirbti vadybininko ar vadovo darbą.
Pažintinės kompetencijos:
- išmanyti matematikos, gamtos, humanitarinių ir socialinių mokslų žinių praktinio taikymo būdus;
- žinoti teorinės mechanikos dėsnius, automatinio valdymo ir automatizavimo, CAD/CAM/CAE taikymo principus, įvairių technologinių procesų projektavimo ypatumus, projektavimo pagrindus, pramonės įmonių valdymo metodus ir ekonominius gamybinės veiklos pagrindus.
Bendrosios kompetencijos:
- mokėti planuoti savo darbą, dirbti savarankiškai ir kūrybiškai, taikyti mokslo žinias sprendžiant inžinerines problemas;
- gebėti dirbti grupėje, bendrauti su savo ir gretutinių sričių specialistais, argumentuotai ginti savo nuomonę, iniciatyviai priimti sprendimus, surasti verslo partnerius, užmegzti ir palaikyti kontaktus, derėtis.
Gamybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose.
Norintiems siekti gamybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti gamybos inžinerijos ir vadybos srityje nėra pripažįstami.
Absolventai, baigę gamybos inžinerijos ir valdymo studijų programą, turi visas galimybes įsidarbinti pramonės ir paslaugų teikimo srities įmonėse, valstybinėse institucijose ir visur, kur reikalingas inžinieriaus darbas. Studijų programoje yra dėstomi vadybiniai dalykai, todėl studentai įgauna galimybes dirbti vadybininko ar vadovo darbą. Suteikiamos žinios ir gebėjimai sudaro sąlygas įsidarbinti, siekti tolesnio profesinio tobulėjimo ir sėkmingos karjeros. Baigę bakalauro studijas absolventai turi galimybę toliau gilinti savo žinias magistrantūros studijose pagal atitinkamas programas tiek Vilniaus Gedimino technikos universitete, tiek kitose aukštosiose mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju