Mokymo programos
Aprangos mados inžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612J40002
Kodas pagal ISCED: 51154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Pirmosios pakopos studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius mados ir kostiumo istorijos, aprangos dizaino žinių, išmanančius pagrindinius aprangos gaminių kompozicijos, kompiuterinio projektavimo bei žmogui ir aplinkai saugios gamybos principus, gebančius atlikti aprangos medžiagų ir gaminių rinkos bei eksperimentinius tyrimus, kurti ir projektuoti naujus aprangos gaminius ir gamybos technologijas, spręsti gaminių kokybės laidavimo problemas, numatyti aprangos gaminių perspektyvines mados ir pramonės plėtros tendencijas bei priimti tinkamus sprendimus, dirbti kūrybinį, projektavimo, gamybinį technologinį, organizacinį, vadybinį darbą aprangos dizaino, gamybos, prekybos įmonėse, lengvai adaptuotis panašaus inžinerinio profilio srityse, savarankiškai organizuoti ir plėtoti savą mados verslą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji polimerų ir tekstilės technologijų bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio (inžinerinio) bendravimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, matematiką, chemiją, fiziką, ekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, inžinerinę grafiką, teorinę mechaniką, medžiagų atsparumą, mašinų elementus ir mechanizmus, žmogaus saugą, aprangos konstravimo ir modeliavimo pagrindus, aprangos medžiagotyrą ir medžiagas, aprangos gamybos mechaninius procesus, aprangos gamybos technologinius įrenginius, bei specialaus lavinimo dalykus: spalvotyros ir dizaino pagrindus, aprangos kompoziciją ir istoriją, ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Aprangos gamybos technologijos (aprangos specialiąsias technologijas, aprangos gamybos organizavimą, aprangos gamybos technologinius įrenginius, aprangos kokybę ir konkurencingumą).
2. Aprangos kūrimo technologijos (mados vizualizaciją, kostiumo meninį ir kompiuterinį modeliavimą, aprangos dizaino technologinius sprendimus).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Iš viso studijuojama 40 dalykų.
Studijų metu praktika organizuojama gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Jos metu susipažįstama su bendra įmonės charakteristika, gamybos struktūra, išleidžiama produkcija, specializuota įranga, naujausių technologijų taikymu įmonės gamybos procese, įsisavinami pagrindiniai gamybos procesai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas polimerų ir tekstilės technologijų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Aprangos mados inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti polimerų ir tekstilės technologijų ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties (šakos) magistrantūros studijų programose.
Aprangos mados inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti polimerų ir tekstilės technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Polimerų ir tekstilės technologijų bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti kūrybinį, projektavimo, gamybinį technologinį, organizacinį, vadybinį darbą aprangos dizaino, gamybos, prekybos įmonėse.
Asmuo, įgijęs polimerų ir tekstilės technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti aprangos pramonės įmonių veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas koordinuojantiems asmenims; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į sprendimų analizės rezultatus, specialistų rekomendacijas ir kintančią mados gaminių rinką; vykdyti aprangos inžinerijos projektinę veiklą;
  • gebės projektuoti aprangos gaminių konstrukcijas ir gamybos technologijas, jas valdyti; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti mados verslui reikalingą informaciją; atlikti užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
  • gebės parinkti optimalius aprangos dizaino kūrimo ir gamybos būdus, įvertinant perspektyvines mados tendencijas ir naujai atsirandančias technines galimybes; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti aprangos inžinerijos teorines arba praktines žinias priimant mados verslo sprendimus;
  • gebės taikyti plačias aprangos inžinerijos teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais bei perspektyvinėmis mados tendencijomis, ir būtinas aprangos dizaino ir gamybos naujų technologijų įsisavinimui;
  • gebės taikyti naujausias aprangos inžinerijos srities arba mokslinių tyrimų sukurtas teorines žinias sprendžiant problemas kintančioje mados gaminių rinkoje; pagilinti ir praplėsti aprangos inžinerijos srities žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Polimerų ir tekstilės technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal polimerų ir tekstilės technologijų krypties studijų programas.
Norintiems siekti polimerų ir tekstilės technologijų bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aprangos mados inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję polimerų ir tekstilės technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti kūrybinį, projektavimo, gamybinį technologinį, organizacinį, vadybinį darbą aprangos dizaino, gamybos, prekybos įmonėse.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2011-07-27

Kaip ir įstojau čia, kažin kas dar?