Mokymo programos
Tekstilės dizainas ir technologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612J40003
Kodas pagal ISCED: 51154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius žinių apie tekstilės medžiagas bei gaminius, jų kokybę, vertinimą, optimalų projektavimą, technologinius procesus, technologinių įrenginių bei gamybos sistemų veikimą, meno pagrindų žinių, gebančius dirbti su laboratorine bei technologinių procesų ir tekstilės gaminių kokybės kontrolės įranga, organizuoti ir valdyti gamybos procesus, dirbti gamybinį-technologinį, projektavimo bei kitą inžinerinį darbą daugelyje profesinės veiklos sričių, susijusių su tekstilės medžiagų bei gaminių kūrimu, tyrimu, gamyba, panaudojimu.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pramonės inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio bendravimo pagrindus, kalbas, studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, teorinę mechaniką, taikomosios termodinamikos pagrindus, elektros ir elektronikos grandines, medžiagų atsparumą, žmogaus saugą, matematiką, chemiją, fiziką, ekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, mašinų elementus ir mechanizmus, audinių, verpalų ir mezginių gamybos procesus, tekstilės gaminių apdailą, bei specialaus lavinimo dalykus: tekstilės medžiagotyrą, audinių struktūrą ir technologiją, mezgimo teorijos pagrindus, mezginių sandarą, neaustines mežiagas, žakardinius audinius, ir kt. Iš viso studijuojami 49 dalykai.
Praktika atliekama gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu susipažįstama su bendra įmonės charakteristika, gamybos struktūra, išleidžiama produkcija, specializuota įranga, naujausių technologijų taikymu įmonės gamybos procese, įsisavinami pagrindiniai gamybos procesai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Tekstilės dizaino ir technologijos studijų programą, studijas galima tęsti pramonės inžinerijos ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Tekstilės dizaino ir technologijos pagrindinių studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti pramonės inžinerijos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti gamybinį-technologinį, projektavimo bei kitą inžinerinį darbą daugelyje profesinės veiklos sričių, susijusių su tekstilės medžiagų bei gaminių kūrimu, tyrimu, gamyba, panaudojimu.
Asmuo, įgijęs pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti tekstilės pramonės įmonių veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas atitinkamą veiklą koordinuojantiems asmenims; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į tekstilės pramonės įmonių veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti tekstilės dizaino ir technologijos projektinę veiklą;
  • gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas tekstilės technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti tekstilės dizaino ir technologinei veiklai atlikti reikalingą informaciją; atlikti užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
  • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus tekstilės pramonės srityje, įvertinant naujai atsirandančius tekstilės dizaino ir technologijos elementus; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti teorines arba praktines tekstilės dizaino ir technologijos žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti plačias tekstilės dizaino ir technologijos teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti plačias teorines žinias, būtinas naujų tekstilės technologijų įsisavinimui;
  • gebės taikyti naujausias pramonės inžinerijos sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti tekstilės dizaino ir technologijos žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pramonės inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pramonės inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti gamybinį-technologinį, projektavimo bei kitą inžinerinį darbą daugelyje profesinės veiklos sričių, susijusių su tekstilės medžiagų bei gaminių kūrimu, tyrimu, gamyba, panaudojimu.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju