Mokymo programos
Žiniasklaidos inžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H74002
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius žiniasklaidos technologijų, elektroninio verslo, leidinių dizaino, koloristikos, skaitmeninių reklamos technologijų, mechatroninių leidybos sistemų projektavimo žinių, gebančius planuoti, projektuoti bei valdyti leidybos ir spaudos technologinius procesus, tinkamai parinkti įrangą bei medžiagas, įvertinti leidinių kokybę, organizuoti gaminių rinkodarą, dirbti gamybinį-technologinį, projektavimo ir kitą inžinerinį darbą spaustuvėse, leidyklose, laikraščių ir žurnalų leidybos centruose, reklamos agentūrose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pramonės inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio bendravimo pagrindus, kalbas, studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, teorinę mechaniką, elektros ir elektronikos grandines, medžiagų atsparumą, žmogaus saugą, matematiką, chemiją, fiziką, ekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus, mašinų elementus ir mechanizmus, leidinių paruošimo procesus, žiniasklaidos technologijas, kompiuterinės leidybos sistemas, spaudos mašinas, mechatroninių leidybos sistemų inžineriją, bei specialaus lavinimo dalykus: trimatę kompiuterinę vizualizaciją, skaitmenines reklamos technologijas, dizaino ir grafinio dizaino pagrindus, žiniasklaidos priemonių elektroninį verslą, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Kompiuterinių leidybos sistemų inžinerijos ir vadybos (leidybos sistemų projektavimą, personalo vadybą, leidybos sistemų konstravimo ir gamybos pagrindus, leidybos sistemų patikimumą).
2. Poligrafijos ir elektroninės leidybos technologija (poligrafijos medžiagas, spausdinimo technologijas, leidinių paruošimo procesus, elektroninę leidybą).
3. Reklamos dizainas ir technologija ir marketingas (reklamos dizainą ir kompoziciją, reklaminę fotografiją).
Iš viso studijuojami 47 dalykai.
Praktika atliekama gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu susipažįstama su bendra įmonės charakteristika, gamybos struktūra, išleidžiama produkcija, specializuota įranga, naujausių technologijų taikymu įmonės gamybos procese, įsisavinami pagrindiniai gamybos procesai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Žiniasklaidos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti pramonės inžinerijos ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Žiniasklaidos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti pramonės inžinerijos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti gamybinį-technologinį, projektavimo bei kitą inžinerinį darbą spaustuvėse, leidyklose, laikraščių ir žurnalų leidybos centruose, reklamos agentūrose.
Asmuo, įgijęs pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti žiniasklaidos inžinerijos padalinių veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti savo inžinerinės veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas atitinkamą gamybinę veiklą koordinuojantiems asmenims; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į žiniasklaidos inžinerijos sektoriaus įmonių veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas; vykdyti atitinkamą projektinę veiklą;
  • gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas žiniasklaidos inžinerijos veiklos atlikimo technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti inžinerinei veiklai atlikti reikalingą informaciją; atlikti gamybines užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
  • gebės numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus konkrečioje žiniasklaidos inžinerijos profesinėje srityje, įvertinant naujai atsirandančius žiniasklaidos inžinerijos veiklos elementus ir nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti teorines arba praktines žiniasklaidos inžinerijos žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti praktinėje veikloje plačias žiniasklaidos technologijų teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais; taip pat taikyti plačias teorines žiniasklaidos inžinerijos žinias, būtinas naujų žiniasklaidos technologijų įsisavinimui;
  • gebės taikyti naujausias žiniasklaidos inžinerijos srities sukurtas teorines žinias sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti žiniasklaidos inžinerijos žinias mokantis savarankiškai, įvertinus savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pramonės inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pramonės inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti gamybinį-technologinį, projektavimo bei kitą inžinerinį darbą spaustuvėse, leidyklose, laikraščių ir žurnalų leidybos centruose, reklamos agentūrose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju