Mokymo programos
Eksporto inžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H77003
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti bakalaurus, turinčius teorinių ir dalykinių mechanikos ir mechatronikos žinių, gebančius atlikti mechanikos, mechatronikos objektų, technologinių procesų, konstrukcijų analizę, suprantančius estetinio projektavimo principus, kokybės užtikrinimą bei gaminių eksporto ir importo organizavimą, įgijusius įgūdžių dirbti su dokumentacija, laisvai bendrauti užsienio kalba ir dirbti tarptautinėse inžinierių bei vadybininkų komandose, gebančius organizuoti integruotą gamybą, technologinių įrenginių eksploataciją, remontą ir būklės stebėseną, dirbti organizacinį, technologinį, konstravimo bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose ir ypač tarptautinėse komandose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji mechanikos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, profesinio bendravimo pagrindus, kalbas; studijų pagrindų dalykus: informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, statiką, kinematiką, dinamiką, medžiagų mechaniką, elektros ir elektronikos grandines, žmogaus saugą, matematiką, chemiją, fiziką, tikimybių teoriją ir statistiką, konstrukcinių elementų atsparumą, mašinų elementus, kokybės užtikrinimą, mikro- ir makroekonomiką, vadybos ir teisės pagrindus; bei specialaus lavinimo dalykus: tarptautinio verslo ekonomiką ir vadybą, gamybos eksporto ir importo technologijas, matavimus, mechaninius virpesius, skaičiuojamosios mechanikos pagrindus, projektuojamų gaminių estetiką, kompiuterines valdymo sistemas, elektromechaninių sistemų automatinį valdymą, ir kt. Iš viso studijuojami 48 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu įgyjama praktinių žinių apie įmonėje-praktikos bazėje gaminamus ar naudojamus produktus (mechanikos, mechatronikos ir elektromechanikos sistemas bei jų elementus), pagrindinis dėmesys skiriamas šių produktų projektavimo-konstravimo, gamybos, matavimų, kokybės užtikrinimo metodų ir priemonių naudojimo sukaupto įmonėje, nagrinėjimui, susipažįstama su produktų eksportu ir importu, gaminių realizavimu, teisiniais, žmogaus saugos, ergonominiais, estetiniais ir kitais specifiniais reikalavimais bei jų įgyvendinimu, kaupiami ir analizuojami duomenys bakalauro baigiamajam darbui atlikti, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai. Programa teikiama keturiomis užsienio kalbomis (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų).
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Eksporto inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti mechanikos inžinerijos, mechatronikos, transporto inžinerijos, pramonės inžinerijos studijų krypties ar artimos technologijos mokslų studijų krypties gilinamojo ar plečiamojo tipo magistrantūros studijų programose.
Eksporto inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti organizacinį, technologinį, konstravimo bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose ir ypač tarptautinėse komandose.
Asmuo, įgijęs mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės planuoti inžinerinę veiklą, atsižvelgiant į numatytus tikslus; analizuoti ir fiksuoti mokslinių tyrimų rezultatus ir teikti pagal reikalavimus pateiktas mokslines ataskaitas; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į besikeičiančią ar nenumatytą situaciją; vykdyti inžinerinę projektinę veiklą;
  • gebės valdyti ir pritaikyti naujausias technologijas; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti inžineriniam darbui atlikti reikalingą informaciją; atlikti užduotis, įvertinant socialines ir etines problemas;
  • gebės numatyti projektavimo, konstravimo būdus ir priemones mechanikos srityje, naudojant naujas priemones ir įdiegiant naujas technologijas, įvertinant nuolat kintantį veiklos turinį; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės panaudoti teorines ir praktines žinias priimant sprendimus;
  • gebės taikyti plačias teorines mechanikos inžinerijos krypties žinias ir jas derinti su ekonomikos ir vadybos žiniomis; taip pat taikyti praktines žinias, būtinas naujų technologijų įsisavinimui;
  • gebės taikyti naujausias technologijos mokslų krypties mokslinių ir eksperimentinių tyrimų sukurtas teorines žinias, sprendžiant mechanikos inžinerijoje kylančias problemas; pagilinti ir praplėsti mechanikos inžinerijos žinias mokantis savarankiškai, įvertinti savo veiklos rezultatus;

bendrosios kompetencijos -

  • turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo užsienio kalba ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo;
  • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus;
  • turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal mechanikos inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti eksporto inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti organizacinį, technologinį, konstravimo bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose ir ypač tarptautinėse komandose.

 

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju

2011-08-04

bet kad dabar ne mechanikos bakaulauras, o pramones inzinierijos bakalauras... ar info cia biski pasenusi??? ;)

2011-07-19

Norėčiau studijuoti šia specialybę... vienintelis gruzas... Kaune.