Mokymo programos
Pedagogika
Valstybinis kodas: 631X10003
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.
Neakivaizdinė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Specialiųjų profesinių studijų programa skirta rengti mokytojus, gebančius taikyti edukacines žinias pedagoginėje praktikoje, integruojančioje formaliojo, neformaliojo ugdymo bei savaiminio mokymosi kontekstus, savarankiškai plėtojančius turimas žinias, atliekant pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimą, ir jas taikančius naujose nuolat besikeičiančiose edukacinėse situacijose bei gebančius dirbti pedagoginį darbą visų tipų mokyklose bei papildomo ugdymo institucijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji mokytojai studijuoja pedagoginę ir raidos psichologiją, mokymasį informacinėje visuomenėje, bendrąją pedagogiką, ugdymo programų planavimą ir realizavimą, šiuolaikines mokymo sistemas ir technologijas, didaktiką, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Chemijos mokymo (chemijos mokymo didaktiką ir metodiką).
2. Informacinių technologijų mokymo (mokymo kompiuteriais didaktiką ir virtualųjį mokymą, informatikos mokymo metodiką).
3. Lietuvių kalbos mokymo (lietuvių kalbos dėstymo metodiką, literatūros dėstymo metodiką).
4. Technologijų mokymo (profesinę pedagogiką, technologijų mokymo metodiką).
5. Verslo ir ekonomikos pagrindų mokymo (ekonomikos ir vadybos mokymo didaktiką, verslo dėstymo metodiką).
6. Socialinio pedagogo (socialinio pedagogo veiklą, socialinio ugdymo technologijas).
7. Užsienio kalbų mokymo (užsienio kalbų mokymo didaktiką ir metodiką).
Iš viso studijuojama 11 dalykų.
Praktika (pedagoginė praktika - veiklos tobulinimo tyrimas) atliekama mokymo institucijose. Bendra praktikos trukmė - 20 savaičių. Jos metu susipažįstama su pedagogo veiklos tobulinimo tyrimo metodologija ir metodais, ugdomi gebėjimai susirasti reikalingą informaciją veiklos tobulinimo tyrimo problemai suformuluoti ir pagrįsti, suplanuoti ir įgyvendinti veiklos tobulinimo tyrimo etapus, praktiškai naudoti tradicinius ir novacinius metodus ugdymo procese, analizuojami, sisteminami ir apibendrinami sukaupti duomenys, analizuojamas jų tinkamumas ir patikimumas suformuluoto tyrimo klausimo sprendimui, įvertinama asmeninė pedagoginė veikla, įtvirtinami ir tobulinami pedagoginio darbo įgūdžiai, numatomos gairės tolimesnei veiklai tobulinti.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus Pedagogikos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų studijų srities edukologijos krypties magistrantūros studijų programose.
Pedagogikos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mokytojo profesinė kvalifikacija reikalinga norint dirbti pedagoginį darbą visų tipų mokyklose bei neformalaus ugdymo institucijose.
Asmuo, įgijęs mokytojo profesinę kvalifikaciją:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias;
 • gebės savarankiškai atlikti verslo tobulinimo tyrimus, suvokti inovacijų diegimo prasmę, analizuoti pedagoginės veoiklos rezultatus;
 • gebės organizuoti ir valdyti sudėtingus pedagoginius procesus;
 • pasižymės komunikacine ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis bei pokyčių valdymo gebėjimais;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, įvertinant alternatyvius variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes; suvokti edukacinio proceso įtaką ir svarbą visuomenės raidai;

 • pažintinės kompetencijos -
 • turės sukaupęs dalykinių, profesinių žinių, bus įsigilinęs į pedagogonius reiškinius;
 • žinos tradicinės pedagogikos ir šiuolaikinės edukologijos mokslo teorijas bei koncepcijas, reikalingas mokantis visą gyvenimą; žinos tradicinius ir besikeičiančius pedagogo veiklos vaidmenis ir mokės juos atlikti;
 • gebės taikyti dalykines ir profesines žinias praktinėje veikloje su žmonėmis ir tarp žmonių;
 • gebės įvertinti profesinių žinių reikšmę ir įgyvendinti tarpdiscipliniškumo reikalavimus edukologijoje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • gebės kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, plėtos turimas ir vystys naujas mokymosi visą gyvenimą kompetencijas;
 • gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio.

 • Mokytojo profesinę kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal edukologijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti mokytojo profesinės kvalifikacijos, reikia turėti edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pedagogikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję mokytojo profesinę kvalifikaciją, asmenys gali dirbti pedagoginį darbą visų tipų mokyklose bei neformaliojo ugdymo institucijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju