Mokymo programos
Profesinė pedagogika
Valstybinis kodas: 631X15003
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Neakivaizdinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Profesinės pedagogikos studijų programa skirta rengti profesijos mokytojus, galinčius dirbti profesinio rengimo institucijose, gebančius kompetentingai atlikti mokymo turinio projektavimą, įgyvendinimą bei įvertinimą klasės, mokyklos ar užmokyklinės veiklos lygmenyje.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji profesijos pedagogai studijuoja profesinio mokymo propedautiką, mokymo(si) organizavimą, mokymo(si) metodus, mokymo turinio projektavimą, dalyko metodinį modeliavimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta profesinio rengimo institucijose. Praktinių studijų trukmė - 176 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus Profesinės pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti švietimo ir ugdymo krypčių studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesijos mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti profesijos pedagogais profesinio rengimo institucijose.
Asmuo, įgijęs profesijos mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti mokytojo profesijos specifiškumą ir identifikuoti savo mokymosi poreikius; projektuoti mokymo turinį; realizuoti dalyko/modulio mokymą; tikslingai naudoti mokymo(si) metodus, priemones; atlikti dalyko metodinį modeliavimą; vertinti ir tobulinti mokyklą, kaip organizaciją; vertinti darbo rinkos situaciją; vertinti mokymosi pasiekimus; taikyti informacines technologijas mokymo procese; reflektuoti, vertinti, tobulinti veiklą; vykdyti pedagoginius tyrimus.
- žinoti esmines Lietuvos ir užsienio profesinio rengimo tendencijas, kaitą; esminius didaktinius-vadybinius mokymo dalyko/modulio, mokyklos bei švietimo sistemos principus; esminius didaktinius-metodinius, t.y. mokymo programų, vertinimo ir tobulinimo principus.
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir socialiniais partneriais.
Profesijos mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Profesinės pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti profesijos mokytojo kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti profesijos mokytojais nėra pripažįstami.
Įgiję profesijos mokytojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti profesijos pedagogais profesinio rengimo institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju