Mokymo programos
Telekomunikacijos
Valstybinis kodas: 621H64001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių taikomosios matematikos, technologijų analizės, sintezės bei valdymo, didelių sistemų modeliavimo, inovacinių telekomunikacijų technologijų, rinkos tyrimo ir rinkodaros valdymo bei verslo aplinkos prognozavimo žinių, mokslinių tyrimų organizavimo įgūdžių, kurie būtini kvalifikuotai sprendžiant mokslines problemas, analizuojant nestandartines darbo srities situacijas, sprendžiant teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo problemas, adaptuojantis sparčiai kintančioje telekomunikacijų technologijų rinkoje bei sėkmingai konkuruojant tarptautinėje rinkoje, gebančius dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektronikos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: ryšio tinklų valdymo teoriją, telekomunikacinių sistemų modeliavimą, teletrafiko teoriją, naujosios kartos intelektualiuosius tinklus, skaitmeninį telekomunikacijų signalų apdorojimą, telekomunikacijų paslaugų kokybės teoriją, telefonijos informacijos ir VoIP saugą, palydovinės telekomunikacijų sistemas, ir taikomuosius studijų dalykus: naujos kartos IP tinklus ir paslaugas, statistinio modeliavimo metodus, ir kt. dalykus.
Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Telekomunikacijų studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Telekomunikacijų studijų programa skirta asmenims, turintiems elektronikos inžinerijos ar informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti elektronikos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės atpažinti, klasifikuoti ir analizuoti telekomunikacijų technologijų ir jų sistemų šiandienos problemas; jungtinėmis skirtingų sričių žiniomis grįsti priimamus mokslinių, taikomųjų tyrimų ir praktikos tobulinimo sprendimus; parinkti novatoriškus metodus;
 • gebės moksliškai pagrįstai vertinti naujų technologijų ir metodų taikymą praktikoje;
 • gebės elektronikos ir giminingų sričių tyrimų duomenis panaudoti formuluojant naujas tyrimų problemas, analizuoti duomenis ir informaciją, įvertinti jų tinkamumą ir vertę bei restruktūrizuoti naujos situacijos kontekste;
 • gebės suprasti telekomunikacijų, moderniųjų technologijų vystymosi etinius, socialinius, ekonominius aspektus; analizuoti, sistemiškai ir kritiškai vertinti priimamų sprendimų poveikį gamtai ir žmogaus sveikatai, išteklių taupymo, racionalaus naudojimo ir ekologinių problemų sprendimo variantus lokaliame ir globaliame kontekste;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti žinias telekomunikacijų uždaviniams spręsti; parinkti, projektuoti, modernizuoti ir eksploatuoti telekomunikacijų įrenginius ir sistemas, vertinti jų efektyvumą ir ekologiškumą; spręsti energijos taupymo, racionalaus išteklių naudojimo uždavinius, atsižvelgiant į gamtosauginius reikalavimus;
 • gebės naudoti sudėtingą technologinę įrangą, bendros ir specializuotos paskirties programinę įrangą praktiniams telekomunikacijų technologijų uždaviniams spręsti;
 • gebės vykdyti mokslinius tyrimus, reikalaujančius įvairių duomenų, šaltinių ir metodologijų integracijos;
 • gebės suplanuoti, atlikti telekomunikacijų procesų bei tinklų analitinius ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti gautus duomenis; taikyti bandymų metodus, suprojektuoti, parengti ir atlikti bandymus, apdoroti ir įvertinti jų rezultatus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas, dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas, socialines normas ir santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti telekomunikacijų srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju