Mokymo programos
Specialioji pedagogika
Valstybinis kodas: 621X17002
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti specialiosios pedagogikos magistrus, gebančius neįgaliųjų ugdymo praktikoje realizuoti socialinės interakcinės metodologijos ir komandinio darbo principus; kaupti ir skleisti informaciją bei konceptualiai reikšti idėjas, taikant informacines bei komunikacines technologijas; gebančius pasirinkti adekvačias tyrimo strategijas ir atlikti edukacinius tyrimus; reflektuoti ir konstruoti savo veiklą; identifikuoti ugdytinių raidos ypatumus bei ugdymo proceso dalyvių (vaikų, tėvų, pedagogų) poreikius ir kompetencijas; išmanančius ir gebančius taikyti modernias negalės vertinimo, intervencijų ir specialiojo ugdymo teorijas, sistemas ir technologijas; išmanančius ir realizuojančius specialiojo pedagogo konsultanto funkcijas; pasižyminčius kritiniu mąstymu ir socialinės įvairovės tolerancija.
Stojantysis turi turėti bakalauro laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji specialiosios pedagogikos magistrai studijuoja 10 studijų dalykų: negalės psichosociologiją, socialinių tyrimų metodologiją, statistinius tyrimo metodus, specialiųjų poreikių vertinimą ir kt.
Priklausomai nuo pasirinktos specializacijos studijuojami šie dalykai:
1. Logopedija (psicholingvistika, neuropsichologija, ankstyvoji vaikystės intervencija, specialybės srities alternatyvos - alternatyvioji ir augmentinė komunikacija, sutrikusios klausos asmenų vizualinė komunikacija, psichoterapija, fonopedija, komunikacijos sutrikimai ir kt.);
2. Specialiojo ugdymo koordinavimas (heterogeninių grupių didaktika, švietimo vadyba, specialiųjų poreikių tenkinimo vadyba, specialybės srities alternatyvos - specialioji psichologija, ugdymo sociologija, laisvalaikio teorija ir rekreacinė veikla, socialinių programų ir projektų vadyba ir kt.);
3. Dailės terapija (asmenybės psichologija, interpretacijos teorija, psichoterapija ir kultūra, dailės terapijos pagrindai, meno psichologija, dailės terapija neįgaliesiems, specialybės srities alternatyvos - psichodrama, projekciniai asmenybės tyrimo metodai, muzikos terapija ir kt.).
Praktinės studijos (logopedo reflektyvioji praktika (200 val.) - pasirinkusiems logopedijos specializaciją; specialiojo ugdymo koordinavimo reflektyvioji praktika (160 val.) - pasirinkusiems specialiojo ugdymo koordinavimo specializaciją; dailės terapeuto stažuotė (160 val.) - pasirinkusiems dailės terapijos specializaciją).
Praktinių studijų trukmė 160 val. - 200 val. (priklausomai nuo specializacijos).
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas specialiosios pedagogikos magistro laipsnis.
Baigus specialiosios pedagogikos magistro studijų programą studijas galima tęsti švietimo ir ugdymo studijų krypčių (pedagogikos, edukologijos ir kt.) doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Specialiosios pedagogikos magistro, specialiojo pedagogo kvalifikacija reikalinga norint dirbti specialiuoju pedagogu ir/ar logopedu švietimo ir mokslo bei sveikatos ir socialinės apsaugos sistemai priklausančiose įstaigose.
Asmuo, įgijęs specialiosios pedagogikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti neįgaliųjų ugdymo praktikoje taikyti socialinės interakcinės metodologijos ir komandinio darbo principus; gebėti reflektuoti savo veiklą ir patirtį; pasižymėti empatijos gebėjimais ir empatišku bendravimu su kolegomis, ugdytiniais ir jų tėvais; kritinio mąstymo kompetencija; pasižymėti tolerancija, pagarba socialinei įvairovei ir išskirtinumui
- žinoti vaikų, turinčių raidos ypatingumų ir specialiųjų poreikių, raidos dėsningumus, jų bendruosius, specifinius ir individualius bruožus; žinoti naujausias negalės vertinimo, intervencijų ir specialiojo ugdymo teorijas ir sistemas; žinoti specialiojo pedagogo konsultanto funkcijas
- mokėti kaupti ir skleisti informaciją bei konceptualiai reikšti idėjas, taikant informacines bei komunikacines technologijas; mokėti pasirinkti adekvačias tyrimo strategijas ir atlikti edukacinius tyrimus; identifikuoti ugdytinių raidos ypatumus; vertinti ugdymo proceso dalyvių (vaikų, tėvų, pedagogų) poreikius ir kompetencijas; ugdymo praktikoje taikyti modernias negalės vertinimo, intervencijų ir specialiojo ugdymo technologijas ir strategijas; mokėti realizuoti specialiojo pedagogo konsultanto ir koordinatoriaus funkcijas; dirbti atsakingai ir savarankiškai, efektyviai bendrauti su ugdymo proceso dalyviais.
Specialiosios pedagogikos magistrą galima įgyti Šiaulių universitete, vykdančiame studijas pagal specialiosios pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti specialiosios pedagogikos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti specialiuoju pedagogu nėra pripažįstami.
Įgiję specialiosios pedagogikos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti specialiaisiais pedagogais ir/ar logopedais švietimo ir mokslo, sveikatos, socialinės apsaugos sistemai priklausančiose įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju