Mokymo programos
Tekstilės inžinerija
Valstybinis kodas: 621J40002
Kodas pagal ISCED: 51254
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių žinių apie pažangiausias tekstilės technologijas ir jų teorinius pagrindus, naujausius tekstilės produktus ir jų gamybos įrangą, produkcijos kokybę, tekstilės medžiagų bei gaminių dizainą, tekstilės gaminių projektavimo metodus, gebančius kaupti, sisteminti ir analizuoti pramonės bei rinkos plėtros tendencijas, kvalifikuotai tirti technologinius procesus ir siuvinių savybes bei kokybę, optimizuoti, projektuoti tekstilės gaminius, kurti naujas jų gamybos technologijas bei dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybinį-technologinį bei kitą inžinerinį darbą mokslo, gamybos, prekybos įstaigose ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pramonės inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: tekstilės gaminių projektavimą, tekstilės asortimentą ir madą, tekstilės eksperimento teoriją, specialiąsias tekstilės technologijas ir jų projektavimą, tekstilės produkcijos kokybės analizę, tekstilės procesų teoriją, tekstilės medžiagų mechaniką, techninę tekstilę ir jos gamybos technologijas ir kt. dalykus, rengia taikomojo pobūdžio tiriamąjį projektą. Iš viso studijuojama 18 dalykų.
Asmenys, neturintys pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja siuvinių dizaino ir technologijos specialaus lavinimo dalykus (iš viso 8 kreditai).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Tekstilės inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Tekstilės inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems pramonės inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti pramonės inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybinį-technologinį bei kitą inžinerinį darbą mokslo, gamybos, prekybos įstaigose ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti tekstilės inžinerijos taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių tekstilės inžinerijos profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti tekstilės pramonės įmonių veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus tekstilės inžinerijos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką tekstilės pramonės įmonių efektyvumui; nustatyti tekstilės gaminių kokybės ir gamybos standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias tekstilės inžinerijos ir tarpdisciplinines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias tekstilės medžiagų ir gaminių inžinerijos bei jai artimų sričių žinias ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus tekstilės inžinerijos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje tekstilės pramonėje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant tekstilės pramonės pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pramonės inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pramonės inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybinį-technologinį bei kitą inžinerinį darbą mokslo, gamybos, prekybos įstaigose ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju