Mokymo programos
Verslo vadyba
Valstybinis kodas: 653N90002
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas – parengti antrepreneriškus, už savo veiklos rezultatus atsakingus verslo vadybos specialistus, turinčius žinių ir gebėjimų planuoti, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti verslo procesus, gebančius greitai reaguoti į besikeičiančią verslo aplinką ir priimti tinkamiausius verslo sprendimus bei galinčius toliau tęsti studijas socialinių mokslų srities studijose.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji verslo vadybos specialistai studijuoja bendruosius koleginių studijų dalykus: užsienio kalbą, bendrąją psichologiją, filosofijos pagrindus, kalbos kultūrą ir retoriką; studijų krypties dalykus: mikroekonomiką ir makroekonomiką, informacines ir komunikacines technologijas, teisės pagrindus, verslumo pagrindus, verslo komunikacijas ir etiką, vadybą, žmogiškųjų išteklių vadybą, rinkodarą, rinkodaros tyrimus, buhalterinę apskaitą ir auditą, ir kt.; rinkodaros arba finansų vadybos specializacijos dalykus.
Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 35 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: vadybinės veiklos praktika (8 savaitės), specialybės įgūdžių lavinimo praktika (4 savaitės), baigiamoji praktika (8 savaitės). Praktinių studijų apimtis – 30 kreditų.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas verslo ir vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko profesinė kvalifikacija.
Baigus verslo vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, verslo ir vadybos studijų krypčių grupės programas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadybininku verslo srityje. Vadybininkas gebės įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes, suprasti verslą kaip sistemą, analizuoti, susisteminti ir vertinti tyrimų duomenis, įvertinti esamą įmonės (padalinio) veiklą, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą verslo įmonėje ar jos padaliniuose, užtikrinti veiklos kokybę, organizuoti darbuotojų atranką, didinti darbuotojų motyvaciją dirbti ir organizuoti jų profesinės veiklos įvertinimą, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, valdyti įmonės veiklos pokyčius, valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius, parengti verslo planą, parengti įmonės (padalinio) veiklos plėtros strategiją ir taktiką, parengti įmonės (padalinio) planus.
Rinkodaros vadybos specializacijos absolventai gebės taikyti rinkodaros planavimo ir valdymo procedūras.
Finansų vadybos specializacijos absolventai gebės atlikti įmonės finansinės būklės įvertinimą ir veiklos efektyvumą bei priimti investicinius ir finansinius valdymo sprendimus.
Vadybininkas išmanys pasirinktą veiklos sritį reglamentuojančius teisės aktus, įmonių steigimo Lietuvoje tvarką, rinkos tyrimų metodus, rinkodaros komplekso elementus, įmonės (padalinio) veiklai taikomus kokybės valdymo standartus, tarptautinės rinkos ypatumus.
Sėkmingam verslo vadybininko rengimui ir tolesniam darbui yra svarbios šios bendrosios kompetencijos: antrepreneriškumas, bendravimas ir komandinis darbas, gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis, užsienio kalbų mokėjimas, domėjimasis naujovėmis, dėmesingumas ir pagarba kitam žmogui.
Vadybininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal verslo vadybos studijų programas.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyta vadybininko kvalifikacija nėra pripažįstama.
Baigęs verslo vadybos studijų programą ir įgijęs verslo ir vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei vadybininko profesinę kvalifikaciją absolventas galės dirbti vadybininku ar vadovu paslaugų, gamybos, prekybos įmonėse ar jų padaliniuose, biudžetinėse organizacijose, įmonių rinkodaros, personalo, tiekimo, pardavimo, pirkimo ir kituose padaliniuose. Turėdamas puikų teorinį bei praktinį pasirengimą absolventas galės kurti ir savo verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija Šiauliai Tilžės g. 22
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju