Mokymo programos
Taikomoji lingvistika ir tarpkultūrinė komunikacija
Valstybinis kodas: 621Q10007
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa siekia šio kompleksinio tikslo: parengti aukštos kvalifikacijos humanitarinių mokslų filologijos magistrą kaip profesionalų filologijos specialistą, gebantį: a) aktyviai dalyvauti profesinėje veikloje, susijusioje su humanitariniu profiliu, taip pat įvairiose tarptautinio bendradarbiavimo srityse; b) sėkmingai orientuotis besikeičiančioje visuomenėje ir mokėti taikyti savo žinias; c) konkuruoti su kitais aukštos kvalifikacijos specialistais, įgijusiais moksliniais tyrimais grindžiamą kultūros, mokslo ir naujų technologijų lygį, atitinkantį magistro kvalifikacinį laipsnį.
Taikomosios lingvistikos ir tarpkultūrinės komunikacijos magistrantūros studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius kūrybiškai panaudoti įgytas žinias bei gebėjimus ir prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų, ugdyti filologą, įgyvendinantį mokymosi visą gyvenimą nuostatas, inicijuojantį nuolat besimokančios bendruomenės plėtotę, gebantį ne tik įsitvirtinti bei konkuruoti darbo rinkoje, bet ir kuriantį naujas darbo vietas. Naujojoje programoje magistrantai įgis kalbinių kompetencijų, kurios tiesiogiai susijusios su tarpkultūrinėmis studijomis. Programą baigęs absolventas pagilins savo kalbinius, kultūrinius, vertimo ir tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžius. Magistrantai taip pat pagerins studijuotos užsienio (anglų, lenkų, prancūzų, rusų arba vokiečių) kalbos žinias, bendrąsias įvairių kalbos teorijų žinias, kalbos universalijų principus, ir bendras kultūros žinias. Magistrantai turės galimybę studijuoti kalbą ir kartu įgyti profesinių ir akademinių kompetencijų tarpkultūrinių studijų srityje, kurios ateityje padės absolventams įsidarbinti tarpkultūrinio bendravimo srityse.
Stojantysis turi turėti filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji filologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: taikomoji lingvistika, vertimo teorija ir praktika, vertimas ir tarpkultūrinė komunikacija, lingvistikos tyrimų metodai ir taikomuosius studijų dalykus: kultūros ir tarpkultūrinės komunikacijos teorija, etnologija, lingvokultūrologija ir kt. Iš viso studijuojama 12 dalykų.
Asmenys, kurie bakalauro studijų metu nebuvo įgiję mokytojo kvalifikacijos ir norintys ją įgyti studijuodami magistrantūroje papildomai dar gali studijuoti pedagogikos, psichologijos, dalyko didaktikos dalykus bei atlikti pedagoginę praktiką (iš viso papildomų 40 kreditų).
Praktinės studijos nenumatytos.
Programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir, jei buvo papildomai studijuoti 40 kr. mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus magistrantūros studijų programą, galima tęsti studijas filologijos arba edukologijos (kalbos/literatūros didaktikos šakos) doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose, kolegijose ir universitetuose, veiklos organizatoriumi švietimo įstaigose; ši galimybė yra realizuojama VPU bakalauro studijas baigusių ir šioje magistrantūroje studijas tęsusių absolventų, nes VPU absolventai jau yra įgyja mokytojo profesinę kvalifikaciją baigdami bakalauro studijas; taip pat dirbti veiklos organizatoriais kalbų mokymo ir kt. pobūdžio centruose, moksliniais bendradarbiais mokslo įstaigose; tarptautinėje rinkoje veikiančiose verslo įmonėse (referentas, atstovas), žiniasklaidoje (tarptautiniuose skyriuose), valstybinėse ir nevalstybinėse visuomeninėse organizacijose, kuriose reikalingi specialistai, bendraujant su kitų šalių atstovais, tvarkant dokumentaciją užsienio kalba, teikiant bendrus projektus kartu su užsienio šalių institucijomis; socialinėje kultūrinėje ir turizmo srityje, dirbti konsultantais arba vesti kursus apmokant viešbučių ir restoranų administraciją ir personalą tarpkultūrinės komunikacijos gebėjimų, kurių jiems reikia bendraujant su iš skirtingų šalių atvykstančiais svečiais; knygų leidybos srityje; magistrantai galės tęsti mokslinę tiriamąją ir metodinę veiklą tarpkultūrinės komunikacijos srityje;
Asmuo, įgijęs filologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti suvokti ir vertinti filosofiniu, socialiniu, etiniu, dvasiniu aspektu įvairias filologinių tyrinėjimų kryptis, teorijas, modelius ir idėjas;
- gebėti taikyti mokslines teorines žinias įvairiose gyvenimo situacijose, moksliškai analizuoti ir vertinti procesus, juos keičiant bei tobulinant;
- gebėti modeliuoti, organizuoti ir atlikti empirinių duomenų tyrimus, pasirenkant adekvačią tyrimo strategiją, atsakingai interpretuojant duomenis; gebėti skelbti tyrimo rezultatus, pateikti rekomendacijas;
- gebėti aktyviai dalyvauti globalios žinių visuomenės gyvenime, būti atviras pasaulio, Europos ir Lietuvos kaitai, interpretuoti naujoves vertybiniu, etiniu, autentiškumo bei prasmės aspektais, būti pasirengęs iššūkiams, dialogui, refleksijai;
- gebėti realizuoti save įvairiapusėje mokslinėje tiriamojoje veikloje, būti pasirengęs siekti tolimesnės mokslinės karjeros.
Filologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose antrosios pakopos studijas.
Norintiems siekti filologijos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti filologijos studijų krypties bakalauro laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti tarpkultūrinės komunikacijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgijęs filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmuo gali dirbti taikomąjį ir pedagoginį darbą mokslo, kultūros, švietimo, kalbos politikos srityse, žiniasklaidoje, knygų leidyboje bei tęsti studijas filologijos arba edukologijos mokslų doktorantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju