Mokymo programos
Renginių verslo vadyba
Valstybinis kodas: 653N90003
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas – parengti inovatyviai ir kūrybiškai mąstančius renginių verslo vadybininkus, turinčius žinių ir gebėjimų sėkmingai organizuoti bei plėtoti renginių verslą, gebančius greitai reaguoti į besikeičiančią verslo aplinką ir priimti tinkamiausius verslo sprendimus bei galinčius toliau tęsti studijas socialinių mokslų srities studijose.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji renginių verslo vadybos specialistai studijuoja bendruosius koleginių studijų dalykus: užsienio kalbą, bendrąją psichologiją, filosofijos pagrindus/estetiką, kalbos kultūrą ir retoriką; studijų krypties dalykus: informacines ir komunikacines technologijas, teisės pagrindus, verslumo pagrindus, verslo komunikacijas ir etiką, vadybą, žmogiškųjų išteklių vadybą, rinkodarą, rinkodaros tyrimus, buhalterinę apskaitą ir auditą, kultūros politiką, daugiaterpių technologijų taikymą/kompiuterinę grafiką, kūrybines industrijas, kultūros vadybą ir kt.; dalykus, skirtus gilesnei specializacijai: kultūros paslaugų rinkodarą, kultūros projektų valdymą, renginių planavimą ir organizavimą ir kt.
Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 34 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: vadybinės veiklos praktika (8 savaitės), renginių organizavimo įmonių veiklos praktika (4 savaitės), baigiamoji praktika (8 savaitės). Praktinių studijų apimtis – 30 kreditų.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas verslo ir vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko profesinė kvalifikacija.
Baigus renginių verslo vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, verslo ir vadybos studijų krypčių grupės programas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Renginių vadybininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti vadybininku renginių verslo srityje.
Renginių vadybininkas gebės organizuoti taikomuosius kultūrinės veiklos tyrimus, vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką, organizuoti renginius ir jiems vadovauti, rengti ir įgyvendinti kultūrinės veiklos programas-projektus, organizuoti teikiamų paslaugų reklamą ir sklaidą bei užtikrinti veiklos kokybę, gebės įkurti ir administruoti įmonę, valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius, valdyti pokyčius. Renginių vadybininkas išmanys kultūros politiką ir jos teisinius aspektus, tarptautinės rinkos ypatumus, supras verslą kaip sistemą. Sėkmingam renginių verslo vadybininko rengimui ir tolesniam darbui yra svarbios šios bendrosios kompetencijos: bendravimas ir komandinis darbas, gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis, užsienio kalbų mokėjimas, domėjimasis naujovėmis, dėmesingumas ir pagarba kitam žmogui.
Vadybininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal verslo vadybos studijų programas.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyta vadybininko kvalifikacija nėra pripažįstama.
Baigęs renginių verslo vadybos studijų programą ir įgijęs verslo ir vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei vadybininko profesinę kvalifikaciją absolventas galės dirbti renginių organizavimo, projektų koordinavimo, kūrybinių industrijų srityse: stambiose, vidutinėse, smulkiose verslo įmonėse, jų padaliniuose, kompanijose, laisvalaikio, kultūros, verslo, sporto, reklamos ir kitokius renginius organizuojančiose įmonėse, žiniasklaidoje (TV, radijas), įvairiose valstybinėse, savivaldybių įstaigose.
Turėdamas puikų teorinį bei praktinį pasirengimą absolventas galės kurti savo verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija Šiauliai Tilžės g. 22
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju