Mokymo programos
Specialioji pedagogika
Valstybinis kodas: 612X17001
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Specialiosios pedagogikos studijų programa skirta rengti specialiuosius pedagogus, išmanančius vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, tipinius ir individualius bruožus; gebančius atlikti mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių tęstinį vertinimą; taikyti specialiojo ugdymo teorijas ir technologijas. Studijuojantieji mokosi konceptualiai reikšti idėjas, naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, įgyja mokslinio darbo organizavimo pagrindų bei tyrėjo, reflektuojančio pokyčius, kompetencijų.
Stojantysis privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji specialieji pedagogai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofijos pagrindai, psichologija; užsienio kalba; informacinės technologijos ir kt.; studijų pagrindų dalykus: sensorikos, protinės raidos, elgesio ir emocijų, mokymosi ir kt. sutrikimai; bendroji ir specialioji pedagogika; vaiko psichopedagoginis vertinimas; dalykų specialiosios didaktikos (lietuvių kalbos, matematikos ir kt.); specialaus lavinimo (profesinius) dalykus, priklausomai nuo pasirinktos specializacijos:
1. Logopedija: kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas; kalbos ugdymo sistemų taikymas, siekiant įveikti kalbos ir komunikacijos, skaitymo ir rašymo sutrikimus ir kt.
2. Judesio korekcija: reabilitacijos pagrindai, kineziologija, kineziterapija, judesio korekcijos technologijos ir kt.
3. Surdopedagogika: audiologijos pagrindai ir surdotechnika, surdopsichologija, surdopedagogika ir jos istorija, sutrikusios klausos vaikų kalbos mokymas, klausos lavinimas ir tarimo mokymas, mokymo dalykų didaktikos, gestų kalba, lietuvių gestų kalbos didaktika ir kt.
4. Tiflopedagogika: regėjimo organų anatomija ir fiziologija, tiflopsichologija, tiflopedagogika ir jos istorija, aklųjų orientacija ir mobilumas, aklųjų reljefinis raštas, optinės technologijos ir kt.
Praktinės studijos (specialiojo pedagogo praktikos; logopedo praktika - pasirinkusiems logopedijos specializaciją; judesio korekcijos specialisto praktika, pasirinkusiems specializaciją - judesio korekcija); surdopedagogo praktikos; gestų kalbos mokytojo praktika - pasirinkusiems surdopedagogikos specializaciją; mokomosios praktikos ugdymo įstaigose - pasirinkusiems tiflopedagogikos specializaciją vyksta ikimokyklinio ugdymo įstaigose, specialiosiose ir bendrojo lavinimo mokyklose. Praktinių studijų trukmė pasirinkusiems skirtingas specializacijas - nuo 320 iki 480 val.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu arba kvalifikaciniu egzaminu. Baigusiajam suteikiamas specialiosios pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
Baigus specialiosios pedagogikos studijų programą, studijas galima tęsti pedagogikos krypties (specialiosios pedagogikos ir kt. šakų), taikomosios kūno kultūros ir kt. magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Specialiosios pedagogikos bakalauro, specialiojo pedagogo kvalifikacija reikalinga norint dirbti 1) specialiuoju pedagogu ir/ar logopedu, 2) specialiuoju pedagogu ir/ar judesio korekcijos specialistu, 3) specialiuoju pedagogu (surdopedagogu), 4) specialiuoju pedagogu (tiflopedagogu).
Asmuo, įgijęs specialiosios pedagogikos bakalauro, specialiojo pedagogo kvalifikaciją, turi:
- gebėti atlikti mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP) tęstinį vertinimą; profesionaliai konsultuoti mokytojus ir tėvus mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo klausimais; pedagoginėje veikloje konceptualiai taikyti specialiojo ugdymo teorijas ir technologijas, naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, atlikti nesudėtingus mokslinius tyrimus; toleruoti skirtingumus, empatiškai bendrauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais) ir kolegomis.
- žinoti vaikų, turinčių įvairių raidos ypatumų, tipinius ir individualius mokymosi bruožus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
- mokėti planuoti, organizuoti ir refleksyviai vertinti savo pedagoginę veiklą, dirbant su vaikais taikyti ugdymo didaktines sistemas ir strategijas.
Specialiosios pedagogikos bakalauro, specialiojo pedagogo kvalifikaciją galima įgyti Šiaulių universitete, vykdančiame studijas pagal specialiosios pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti specialiosios pedagogikos bakalauro, specialiojo pedagogo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti specialiuoju pedagogu nėra pripažįstami.
Įgijęs specialiosios pedagogikos bakalauro, specialiojo pedagogo kvalifikaciją asmuo gali dirbti ankstyvojo, ikimokyklinio ir mokyklinio bendrojo, specialiojo ugdymo ir kt. įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju