Mokymo programos
Teisė
Valstybinis kodas: 653M90008
Kodas pagal ISCED: 52138
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Teisės studijų programa skirta rengti teisininkus, kurie gebėtų Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus taikyti praktinėje veikloje.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Kauno kolegiją sąlygas.
Būsimieji teisės specialistai studijuoja
bendrojo lavinimo dalies dalykus:
užsienio kalbą, dokumentų valdymą, Informacinių technologijų pagrindus, vadybos pagrindus, ekonomikos teoriją, teisinės kalbos kultūrą;
studijų pagrindų dalies dalykus: teisinę sistemą ir teisės teoriją, teisės istoriją, žmogų ir aplinką, konstitucinę teisę, administracinę ir administracinio proceso teisę, civilinę teisę, civilinio proceso teisę, baudžiamąją teisę, baudžiamojo proceso teisę, tarptautinę teisę, Europos Sąjungos teisę; darbo teisę, šeimos teisę.
Specialiosios (profesinės) dalies dalykus:
vykdymo procesą, verslo teisę, socialinės apsaugos teisę, finansų teisę, kriminalistiką, teismo posėdžio protokolą, taikomąsias kompiuterines programas, rengiamas kursinis darbas.
Pasirenkamus alternatyvius dalykus:
1. Teisės filosofiją/ Profesinę etiką/ Žmogaus teisių apsaugą/ Bendrąją ir teisės psichologiją;
2. Bankroto teisinį reguliavimą/ Korupcijos kontrolę ir prevenciją/ Draudimo teisę;
3. Komercinių ginčų sprendimą/Ikiteisminio tyrimo teoriją ir praktiką/ Notariato teisę;
4. Finansų analizę/ Sutarčių teisę/ Aplinkosaugos teisę/ Apskaitos pagrindus.

5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiesiems studijų dalykams.
Iš viso studijuojami 36 dalykai.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: antrame kurse - praktika 1; trečiame -praktika 2. Praktinių studijų trukmė - 22 savaitės.
Praktikų tikslas įgyti praktinių įgūdžių, išmokti dirbti konkrečioje darbo vietoje ir pritaikyti teorines žinias savarankiškoje praktinėje veikloje.
Studijų rezultatų baigiamojo vertinimo formos - baigiamasis darbas. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir teisininko kvalifikacija.
Baigus teisės studijų programą, studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties programas.
Teisės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti teisininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teisininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisininku įvairiose valstybės institucijose.
Asmuo, įgijęs teisininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją bei naudotis informacijos šaltiniais; analizuoti ir apibendrinti įstatymus ir taikyti juos praktikoje; parengti teisės taikymo aktų projektus, kvalifikuoti teisės pažeidimus, nagrinėjamus neteismine tvarka, vykdyti teismo sprendimus ir kitus vykdomuosius dokumentus; organizuoti teismo raštinės darbą ir teismo posėdį; atlikti administravimo funkcijas; naudotis teisės norminiais aktais, reglamentuojančiais verslą ir ekonominius santykius, argumentuoti teisinius sprendimus, taikant konkrečias teisės normas;
- žinoti įstatymų leidybos procesą; informacijos svarbą valstybės teisinėje sistemoje;
svarbiausius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimus, mokėti juos analizuoti ir taikyti praktikoje bei teikiant teisines konsultacijas savo kompetencijos ribose.
- mokėti tiksliai ir taisyklingai vartoti teisines sąvokas, naudotis įvairiomis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, mokėti užsienio kalbas, spręsti problemas ir argumentuoti sprendimus, bendrauti ir dirbti su kitais, derinti priešingus interesus, racionaliai ir sistemingai mąstyti , gerbti žmogaus teises ir laisves.
Teisininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal teisės studijų programą.
Norintiems siekti teisininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami.
Teisininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti antstolio padėjėjais, teismo raštinės tarnautojais, teismo posėdžio sekretoriais, ikiteisminio tyrimo pareigūnais, personalo tarnybos vadovais ir specialistais, tarnautojais apskrities viršininko administracijos ir savivaldybės administracijos struktūriniuose ir struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose bei teisėsaugos institucijose, valstybinio socialinio draudimo fondo teritorinių skyrių pensijų poskyriuose, teisininkais įmonėse, įstaigose ir organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju