Mokymo programos
Turizmo ir viešbučių vadyba
Valstybinis kodas: 653N20007
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti vadybininkus, kurie gebėtų įkurti turizmo paslaugų įmonę, tirti turizmo rinką, planuoti, organizuoti, kontroliuoti įmonės (padalinio) veiklą, kurti, reklamuoti, parduoti turizmo produktus, teikti informaciją bei konsultuoti klientus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji turizmo ir viešbučių vadybos specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: kalbos kultūrą ir verslo korespondenciją, matematiką, filosofijos įvadą, psichologijos pagrindus, teisę, Europos bendrosios rinkos pagrindus,kultūros istoriją, verslo ekonomiką, turizmo organizavimą, kelionių geografiją, statistiką, komunikacinę elgseną, Lietuvos turizmo išteklius, marketingo pagrindus, vadybą. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: turizmo vadybos ar viešbučių vadybos.
Iš viso studijuojami 33 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: profesinė praktika I ? įmonėse, profesinė praktika II – kolegijos praktinio mokymo firmoje, profesinė praktika III – turizmo verslo įmonėse ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė ? 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo organizavimo įmonėse, rinkos tyrimų atlikimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko profesinė kvalifikacija.
Baigus turizmo ir viešbučių vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Turizmo ir viešbučių vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vadybininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti turizmo ir viešbučių vadybininku.
Asmuo, įgijęs turizmo ir viešbučių vadybininko kvalifikaciją, turi:
gebėti vertinti turizmo verslo aplinką, planuoti ir atlikti rinkos tyrimus, sisteminti, analizuoti tyrimų duomenis, planuoti turizmo įmonės (padalinio) veiklą, vadovauti darbuotojams, priimti sprendimus, užtikrinti veiklos kokybę, organizuoti turistines keliones, teikti informaciją bei konsultuoti klientus, naudotis įvairiais informacijos šaltiniais ir informacinėmis technologijomis žinoti teisės aktus, reglamentuojančius turizmo veiklą, bendrą Lietuvos Respublikos įmonių steigimo tvarką, darbo teisės reikalavimus, rinkos tyrimo metodus, verslo plano parengimo tvarką, turizmo paslaugų įmonėms keliamus reikalavimus, klasifikavimo sistemas bei reikalavimus, darbuotojų atrankos metodus, darbo apmokėjimo formas bei motyvavimo teorijas, ekonomiškai naudingus finansavimo šaltinius, veiklos kokybės kontrolės būdus, finansinės analizės, apskaitos principus, turizmo paslaugų užsakymų ir pardavimų principus bei taisykles, turizmo terminiją;mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, aiškiai ir nuosekliai reikšti savo mintis, surasti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti tolerantišku ir nekonfliktišku.
Vadybininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal turizmo ir viešbučių vadybos studijų programą.
Norintiems siekti turizmo ir viešbučių vadybininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti turizmo ir viešbučių vadybininku nėra pripažįstami.
Įgiję turizmo ir viešbučių vadybininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti vadybininku ar padalinio vadovu kelionių organizavimo, apgyvendinimo ir kitose turizmo paslaugų įmonėse bei kurti savo įmonę.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju