Mokymo programos
Įstaigų ir įmonių administravimas
Valstybinis kodas: 653N23003
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti administratorius, kurie gebėtų dirbti su informacija, organizuoti biuro, skyriaus ar kito padalinio veiklą, darbuotojų paiešką, atranką, įdarbinimą, kvalifikacijos tobulinimą, tvarkyti įmonės veiklos ir su darbo santykiais susijusią dokumentaciją, vertinti organizacijos turimus išteklius ir ekonominę būklę bei veiklos efektyvumą, bendrauti su klientais, analizuoti ir valdyti konfliktus, atstovauti organizaciją parodose mugėse, projektuose, bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji įstaigų ir įmonių administratoriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: dvi užsienio kalbas, teisės pagrindus, lietuvių kalbos kultūrą, matematiką, filosofijos įvadą, komunikacinę elgseną, informacijos technologijas, žmogaus aplinką, taikomųjų tyrimų metodologiją, ekonomikos teoriją, įmonių ekonomiką, ekonominę statistiką, apskaitos pagrindus, finansų pagrindus, mokesčius, draudimą, įmonių finansų valdymą, įmonės veiklos analizę, dokumentų valdymą. bei Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: smulkaus ir vidutinio verslo administravimo, personalo organizavimo, biuro administravimo, logistikos veiklos administravimo.
-
Iš viso studijuojama 30 dalykų. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji (mokomojoje verslo praktinio mokymo firmoje) ir baigiamoji praktika įmonėse ir organizacijose. Praktinių studijų trukmė ? 21 savaitė. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su informacija, dokumentų valdymo, įmonės veiklos planavimo, organizavimo, analizės ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir administratoriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus įstaigų ir įmonių administravimo studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti administratoriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Administratoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti administratoriumi.
Asmuo, įgijęs įstaigų ir įmonių administratoriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti rinkti, sisteminti ir teikti informaciją, reikalingą valdymo sprendimams priimti ir ekonominei analizei atlikti, įvertinti organizacijos turimus išteklius ir ekonominę įmonės (įstaigos) būklę bei veiklos efektyvumą, organizuoti biuro, skyriaus ar kito padalinio veiklą, darbuotojų paiešką, atranką, įdarbinimą, kvalifikacijos tobulinimą ir vertinimą, tvarkyti su darbo santykiais susijusią dokumentaciją, bendrauti su klientais, analizuoti ir valdyti konfliktus, atstovauti organizaciją parodose, mugėse, projektuose bei administruoti panašias veiklas;
- žinoti įstaigos, įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, įmonės steigimo, likvidavimo ir bankroto tvarką, įmonės veiklos dokumentų rengimo reikalavimus, užduočių ir įgaliojimų delegavimo procesą, organizacinių valdymo struktūrų sudarymo principus ir valdymo funkcijas, organizacijos veiklai taikomus kokybės valdymo standartus, kontrolės proceso etapus bei efektyvios kontrolės savybes, įmonės (įstaigos) planų sudarymo tvarką bei planavimo proceso principus, finansų valdymo ir apskaitos principus bei sistemas, mokesčių sistemą ir mokesčių administravimo tvarką, bendravimo ir bendradarbiavimo principus ir etikos normas, valdymo stilius, darbuotojų paieškos, atrankos metodus ir jos organizavimo , darbuotojų įvertinimo, motyvavimo, darbo apmokėjimo formas ir sistemas, darbo santykių teisinį reglamentavimą;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, surasti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti tolerantišku ir nekonfliktišku.
Įstaigų ir įmonių administratoriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal įstaigų ir įmonių administravimo studijų programą.
Norintiems siekti įstaigų ir įmonių administratoriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti įstaigų ir įmonių administratoriumi nėra pripažįstami.
Įgiję įstaigų ir įmonių administravimo kvalifikaciją asmenys gali dirbti administratoriumi įvairių tipų įmonių ir įstaigų administracijoje, marketingo, finansų, personalo, logistikos skyriuose administratoriais bei kurti savo verslo įmones.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju