Mokymo programos
Verslo vadyba
Valstybinis kodas: 653N20008
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti vadybininkus, kurie gebėtų įkurti įmonę, tirti rinką, planuoti įmonės (padalinio) veiklą, organizuoti veiklą pagal verslo pobūdį, vadovauti darbuotojams, kontroliuoti verslo būklę, plėsti verslą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji verslo vadybos specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: kalbos kultūrą ir verslo korespondenciją, matematiką, filosofijos įvadą, psichologijos pagrindus, dvi užsienio kalbas, informacines technologijas, verslininkystės įvadą, mikroekonomiką ir makroekonomiką, įmonių ekonomiką, statistiką, vadybą, personalo vadybą, kokybės vadybą, marketingą, rinkos tyrimus. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: paslaugų marketingo vadybos, reklamos vadybos, tekstilės produktų gamybos vadybos.
Iš viso studijuojami 32 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: I profesinė, mokomoji, II profesinė ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė ? 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami vadybinio darbo planavimo, organizavimo, rinkos tyrimų atlikimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko profesinė kvalifikacija.
Baigus verslo vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Verslo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vadybininkais ar norintiems kurti savo verslą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti verslo vadybininku.
Asmuo, įgijęs verslo vadybininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes, suprasti verslą kaip sistemą, atlikti tyrimus, apibendrinti, sisteminti ir analizuoti tyrimų duomenis, vertinti ir priimti sprendimus, įvertinti esamą įmonės (padalinio) veiklą, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą verslo įmonėje ar jos padaliniuose, užtikrinti veiklos kokybę, suvokti darbuotojų vaidmenį įmonėje, organizuoti darbuotojų atranką, kaupti sisteminti ir apibendrinti informaciją, valdyti pokyčius, dirbti komandoje;
- žinoti ir taikyti šalies bei tarptautinių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, veiklos strategijos formavimo principus, darbuotojų atrankos metodus, motyvavimo teorijas, verslo plėtros principus ir formas, mokėti parengti verslo planą, naudotis informaciniais šaltiniais, parengti įmonės (padalinio) veiklos vystymo strategiją ir taktiką, sudaryti įmonės (padalinio) planus, valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, surasti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti tolerantišku ir nekonfliktišku.
Verslo vadybininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal verslo vadybos studijų programą.
Norintiems siekti verslo vadybininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti verslo vadybininku nėra pripažįstami.
Įgiję vadybininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti vadybininku ar padalinio vadovu paslaugų, gamybos arba prekybos įmonėse ar kurti savo verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju