Mokymo programos
Finansai
Valstybinis kodas: 653N34002
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti finansininkus, kurie gebėtų įvertinti ūkio subjektų veiklos ypatumus, suprasti finansų sistemos funkcionavimą, vertinti įmonės finansų sudėtį, analizuoti ir vertinti įmonės finansinę veiklą, nustatyti ir analizuoti įmonės finansinius rezultatus, rengti ir analizuoti finansinę, mokestinę bei statistinę atskaitomybę, atlikti vidaus auditą, parinkti finansinio turto formavimo šaltinius ir juos valdyti, priimti investavimo į finansinį turtą sprendimus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji finansų specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: užsienio kalbą, teisės pagrindus, lietuvių kalbos kultūrą, filosofijos įvadą, taikomąją matematiką, ekonomikos teoriją, dokumentų valdymą, informacijos technologijų pagrindus, finansų pagrindus, mokesčius, apskaitos pagrindus, įmonių ekonomiką, finansų rinkas, finansinę apskaitą, valdymo apskaitą, ekonominę statistiką, finansinę analizę, vadybos pagrindus. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: žemės ūkio įmonių finansų valdymo ar biudžetinių įstaigų finansų valdymo.
Iš viso studijuojami 33 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: sąskaitybos, finansinės ir valdymo apskaitos, specialybės ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė ? 21 savaitė. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami finansinės atskaitomybės formų pildymo, apskaitos rodiklių analizės, įmonės ūkinės-finansinės veiklos įvertinimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir finansininko profesinė kvalifikacija.
Baigus finansų studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Finansų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti finansininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Finansininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti finansininku.
Asmuo, įgijęs finansininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti ūkio subjektų veiklos ypatumus, suprasti finansų sistemos funkcionavimą, analizuoti ir vertinti įmonės finansus ir finansinę veiklą, nustatyti ir analizuoti įmonės finansinius rezultatus, rengti ir analizuoti finansinę, mokestinę bei statistinę atskaitomybę, atlikti vidaus auditą, parinkti finansinio turto formavimo šaltinius ir juos valdyti, priimti investavimo į finansinį turtą sprendimus, dalyvauti rengiant įmonės strateginius ir verslo planus, kontroliuoti finansų planų vykdymą, apibendrinti ūkinės-finansinės analizės duomenis ir teikti siūlymus įmonės vadovybei finansinės-ekonominės politikos klausimais, apskaičiuoti mokesčius bei socialines išmokas, įkainoti, klasifikuoti bei užregistruoti ūkinius faktus, surašyti įmonės piniginį, trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, apskaičiuoti įmonės veiklos rezultatą,
- žinoti bendruosius ekonomikos principus, svarbiausius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymus, reglamentuojančius finansų sistemą ir jos taikymą, Valstybinio socialinio draudimo biudžetą, nacionalinio biudžeto sandarą ir struktūrą, ūkio subjektų valdymo pagrindus, planavimą ir darbo organizavimą, ūkio subjektų turto ir nuosavybės sudėtį bei jų formavimo principus, apyvartinio kapitalo sudėtį, formavimą ir valdymą, kredito sistemos ypatumus bei kreditavimo tvarką, mokesčių sistemą ir įmonės mokamus mokesčius, matematinio modeliavimo metodus;
- mokėti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, analitiškai mąstyti, aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, surasti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti tolerantišku ir nekonfliktišku.
Finansininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal finansų studijų programą.
Norintiems siekti finansininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti finansininku nėra pripažįstami.
Įgiję finansininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti finansininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose ir bendrovėse, individualiose įmonėse ir kitose institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju