Mokymo programos
Maisto pramonės verslo vadyba
Valstybinis kodas: 653N20009
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti vadybininkus, kurie gebėtų įkurti maisto pramonės įmonę, tirti maisto produktų rinką, planuoti įmonės ar padalinio veiklą, organizuoti maisto produktų gamybą ir reklamą, realizuoti maisto produktus, vadovauti darbuotojams, kontroliuoti verslo būklę, plėsti verslą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji maisto pramonės verslo specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: kalbos kultūrą, matematiką, lietuvių valgius ir papročius, taikomųjų tyrimų metodologiją, užsienio kalbą, informacijos technologijas, socialinę psichologiją, teisę, maisto chemiją, sanitariją ir higieną, verslo ekonomiką, vadybą, žaliavų ir prekių mokslą, marketingą, maisto produktų kokybės valdymą, personalo vadybą.Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: maisto gamybos įmonių vadybos, maisto prekybos įmonių vadybos, maisto gamybos įmonių marketingo.
Iš viso studijuojami 33 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: pažintinė, vadybinė-technologinė, mokomoji (praktinio mokymo įmonėje) ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė ? 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami įmonės veiklos ir darbo organizavimo įmonėse, rinkos tyrimų atlikimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko profesinė kvalifikacija.
Baigus maisto pramonės verslo vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Maisto pramonės verslo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vadybininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti maisto pramonės verslo vadybininku.
Asmuo, įgijęs maisto pramonės verslo vadybininko kvalifikaciją, turi:
gebėti analizuoti ir vertinti tarptautinio, Lietuvos maisto pramonės vystymosi kryptis bei sąlygas, darančias įtaką kurti maisto pramonės verslo įmonę, išskirti maisto pramonės verslo ypatumus, atlikti ir analizuoti rinkos tyrimus, sudaryti maisto pramonės verslo įmonės valdymo struktūrą pagal numatytą veiklos pobūdį ir tipą, parengti ir įgyvendinti verslo planą, planuoti, stebėti ir vertinti veiklos eigą, priimti sprendimus produktyviai veiklai vystyti, reaguoti į rinkos pokyčius priimant valdymo sprendimus, valdyti ir racionaliai naudoti turimus išteklius, organizuoti nenutrūkstamą veiklos procesą įmonėje/padalinyje, užtikrinti veiklos kokybę, vadovauti darbuotojams, bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais bei konkurentais, naudotis informacinėmis technologijomis;žinoti teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, bendrą LR įmonių steigimo tvarką, darbo teisės reikalavimus, įmonės verslo plano parengimo tvarką, veiklos strategijos formavimo etapus, darbuotojų motyvavimo teorijas, darbuotojų atrankos metodus, darbo užmokesčio formas, ekonomiškai naudingus finansavimo šaltinius, kredito, apyvartinio kapitalo valdymo ypatybes, rinkos tyrimo metodus, veiklos kokybės kontrolės būdus, finansinės analizės, apskaitos principus;mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, surasti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti tolerantišku ir nekonfliktišku.
Maisto pramonės verslo vadybininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal maisto pramonės verslo vadybos studijų programą.
Norintiems siekti maisto pramonės verslo vadybininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti maisto pramonės verslo vadybininku nėra pripažįstami.
Įgiję maisto pramonės verslo vadybininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti vadybininku ar padalinio vadovu maisto pramonės gamybos arba prekybos įmonėse bei kurti savo įmonę, susijusią su maisto produktų gamyba/prekyba.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju