Mokymo programos
Anglų kalbos ir kitos užsienio kalbos pedagogika
Valstybinis kodas: 653X13007
Kodas pagal ISCED: 52114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti mokytojus, kurie gebėtų vadovautis pagrindiniais darbo mokykloje principais, pasirinkti ugdymo tikslus ir metodus, planuoti ir tinkamai organizuoti užsienio kalbos mokomąją veiklą, sklandžiai, nuosekliai ir taisyklingai reikšti mintis tiek gimtąja, tiek užsienio kalbomis, ugdyti sociokultūrinę mokinių kompetenciją.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji anglų ir vokiečių kalbų specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: lietuvių kalbos kultūrą ir retoriką, Lietuvos ir pasaulio kultūros istoriją, filosofiją, informacines technologijas, teisę, studijų pagrindų dalykus: bendrąją psichologiją, socialinę ir pedagoginę psichologiją, asmenybės psichologiją, pedagogikos pagrindus ir didaktiką, švietimo vadybą, pedagogikos istoriją, hodegetiką, specialiąją pedagogiką, raidos psichologiją bei specialiuosius profesinius dalykus: anglų kalbos praktiką ir teksto analizę, anglų kalbos fonetiką ir gramatiką, anglų ir amerikiečių literatūrą, krašto pažinimą (Didžiosios Britanijos), leksikologiją (anglų kalba), vertimą (anglų kalba), užsienio kalbų mokymo metodiką, vokiečių kalbos praktiką ir teksto analizę bei kitus dalykus..
Iš viso studijuojami 33 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: stebimoji pedagoginė ir pagrindinė pedagoginė praktika. Praktinių studijų trukmė ? 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su mokiniais, metodų pasirinkimo, anglų ir vokiečių kalbų teksto analizės ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamaisiais egzaminais. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus anglų ir vokiečių kalbų pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo humanitarinių mokslų studijų srities filologijos studijų krypties programas.
Anglų ir vokiečių kalbų pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti anglų ir vokiečių kalbų mokytoju.
Asmuo, įgijęs anglų ir vokiečių kalbų mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti suprasti kitų mintis sakytine (rašytine kalba), bendrauti užsienio kalba, vertinti socialinį ir kultūrinį užsienio šalių gyvenimą, puoselėti savo ir ugdytinių gimtosios kalbos kultūrą, planuoti užsienio kalbos mokomąją veiklą, pasirinkti ugdymo tikslus ir metodus, kūrybiškai taikyti užsienio kalbos mokymo metodiką praktinėje veikloje, vadovautis pagrindiniais darbo mokykloje principais, aktyvinti mokinių mokymosi veiklą, ugdant jų mokymosi gebėjimus, ugdyti sociokultūrinę mokinių kompetenciją Lietuvoje ir pasaulio kultūros vertybių kontekste, formuoti mokinių nuostatas neigiamų visuomenės reiškinių atžvilgiu;
- žinoti rašytinės komunikacijos užsienio kalba ypatumus, konceptualias reformuojamos švietimo sistemos nuostatas ir principus, bendrosiose programose keliamus užsienio kalbų mokymo tikslus bei principus, didaktines nuostatas, ugdymo būdus, individualiųjų programų rengimo principus, pagrindinius raštvedybos ir klasės vadovo dokumentacijos tvarkymo reikalavimus, žinoti bei taikyti užsienio kalbų sistemų ir komunikacijos rūšių mokymo strategijas, papildomojo ugdymo sistemą;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Anglų ir vokiečių kalbų mokytojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal anglų ir vokiečių kalbų pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti anglų ir vokiečių kalbų mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti anglų ir vokiečių kalbų mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti anglų ir vokiečių kalbų mokytoju bendrojo lavinimo pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju