Mokymo programos
Želdiniai ir jų dizainas
Valstybinis kodas: 653H93002
Kodas pagal ISCED: 52158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti inžinierius, kurie gebėtų savarankiškai projektuoti ir organizuoti želdynų įrengimą bei priežiūrą, auginti dekoratyviuosius augalus, įkurti sodybos želdynų projektavimo, fitodizaino ir dekoratyviųjų augalų auginimo verslo įmones.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji želdinių ir jų dizaino specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: užsienio kalbą, kalbos kultūrą ir raštvedybą, socialinę psichologiją, filosofijos įvadą, matematiką, informacijos technologijas, ekonomikos pagrindus, dailės ir architektūros istoriją, žmogaus saugą, kultūros paveldą; studijų pagrindų dalykus: piešimą, inžinerinę grafiką, agronomijos pagrindus, gėlininkystę, dendrologiją, želdynų projektavimą, įrengimą ir priežiūrą, želdinių verslo vadybos pagrindus, želdinių verslo organizavimą, inžinerinę geodeziją, gėlių komponavimo pagrindus ir kt. bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- sodybos želdinimo (sodybos želdinių dizainą, mažosios architektūros projektavimą ir įrengimą);
- gėlių komponavimo (skintų gėlių komponavimą, fitodizaino reklamos pagrindus, interjero kompozicijų pagrindus);
- gėlių auginimo technologijų(lauko gėlininkystę, šiltnamių gėlininkystę)
- Dekoratyvinių ir sodo augalų medelynų (dekoratyvinių augalų medelynus, sodininkystę).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 38 dalykai.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė-mokomoji, specializacijos-technologinė ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami dekoratyvinių augalų pažinimo, auginimo ir derinimo želdynuose, želdynų įrengimo bei priežiūros ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus želdynų ir jų dizaino studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities, kraštotvarkos studijų krypties programas.
Želdinių ir jų dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti inžinieriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti želdinių ir jų dizaino inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs želdinių ir jų dizaino inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir vertinti tarptautines ir Lietuvos želdynų meno kūrimo kryptis ir tendencijas bei gamtines sąlygas, įtakojančias augalų asortimento parinkimą, pritaikyti progresyvias dekoratyviųjų augalų auginimo technologijas bei šių augalų panaudojimą želdynams sukurti, naudojantis meninės raiškos priemonėmis ir atitinkamos vietovės kraštotvarkos principais, įvertinti projektuojamos vietovės esamą padėtį, atlikti bendrojo plano, želdinimo plano bei želdyno detalės projektus, išskirti sodybos želdyno projektavimo specifiką, planuoti ir organizuoti dekoratyviųjų ir sodo augalų medelynų, gėlininkystės ūkių veiklą, sudaryti želdinių priežiūros planus, atlikti skintų augalų dizainą, įvairių interjerų ir žiemos sodų fitodizainą, parenkant kambarinius augalus pagal dekoratyvines ir bioekologines savybes, vadovauti darbuotojams;
- žinoti ir taikyti pagrindinius želdynų kūrimą reglamentuojančius įstatymus ir normatyvus, dekoratyviųjų augalų asortimentą, želdyno projekto specifikacijas, darbų sąmatų sudarymo principus, bendrą Lietuvos respublikos įmonių steigimo tvarką, darbo teisės reikalavimus, gėlininkystės ir želdynų įmonių verslo plano parengimo tvarką, rinkos tyrimo metodus;
- mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, efektyviai, tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti bei valdyti konfliktus.
Želdynų ir jų dizaino inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal želdinių ir jų dizaino studijų programą.
Norintiems siekti želdinių ir jų dizaino inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti želdinių ir jų dizaino inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję želdinių ir jų dizaino inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti inžinieriumi želdynų projektavimo, įrengimo ir priežiūros, dekoratyviųjų augalų auginimo, interjero fitodizaino valstybinėse ir privačiose įmonėse ir organizacijose bei kurti savas šių sričių verslo įmones.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju