Mokymo programos
Socialinis darbas
Valstybinis kodas: 653L50006
Kodas pagal ISCED: 52176
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas - parengti socialinį darbuotoją, turintį žinių ir gebantį teikti socialinę paramą įvairaus amžiaus, skirtingų socialinių grupių klientams: likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės grupės vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, tautinėms mažumoms, pabėgėliams, kitiems asmenims ar grupėms, negalintiems pasirūpinti savimi, bendruomenei
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Kauno kolegiją sąlygas. Specialių reikalavimų priėmimo į socialinio darbo studijų programą nėra. Priėmimas vykdomas tik pagal konkursinį balą. Stojančiųjų į socialinio darbo studijas konkursinis balas skaičiuojamas iš brandos egzaminų.
Būsimieji socialinio darbo specialistai studijuos bendrojo lavinimo dalykus (10 kr.): filosofijos įvadą, žmogaus saugą, užsienio kalbą, lietuvių kalbos kultūrą; studijų pagrindų dalykus (40 kr.): informacijos technologijas, teisę, vertybes ir etiką socialiniame darbe, socialinės apsaugos teisę ir socialinę politiką, socialinę kultūrą, bendrąją ir asmenybės psichologiją, bendravimo psichologiją, asocialaus elgesio psichologiją, edukologiją ir socialinę pedagogiką, socialinių tyrimų metodus, socialinį darbą su grupe; specialiuosius (profesinius) dalykus (38 kr.): socialinės paramos psichologiją, specialiąją psichologiją ir pedagogiką, socialinio darbo superviziją, specialistų komandos darbą, socialinis darbas sveikatos priežiūros srityje, socialinę gerontologiją, reabilitaciją ir socialinę integraciją, psichikos sveikatą, socialinių programų įvertinimą.
Laisvai pasirenkamiems studijų dalykams (6 kr.) skirta 5 procentai studijų programos apimties (3 dalykai).
Profesinės veiklos praktikoms realiose darbo vietose skiriama 20 kreditų ( 24 % studijų programos apimties). Profesinės veiklos praktikos yra skirstomos: nestacionarinis institucinis socialinis darbas ( 4 kr.), stacionarinis institucinis socialinis darbas ( 8 kr.) ir socialinis darbas su atvejais ( 8 kr.).
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu (6 kr.). Baigiamuosius darbus vertina kvalifikavimo komisija. Baigiamųjų darbų gynimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro reglamentuojama tvarka. Absolventams suteikiamas socialinio darbo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Įvykdžius socialinio darbo studijų programą, studijas galima tęsti pagal socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo studijų krypties programas Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialiniu darbuotoju.
Asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti išsiaiškinti priežastis, sukeliančias socialines problemas, kurti duomenų bazę ir naudotis informacinėmis technologijomis, organizuoti socialinės situacijos tyrimą, apibendrinti ir analizuoti jo rezultatus, teikti išvadas bei pasiūlymus, nustatyti paramos galimybes, atpažinti ir įvertinti kliento ypatumus, pateikti ir argumentuoti įvairius alternatyvius problemos sprendimo variantus, parinkti tinkamus darbo metodus ir būdus, pateikti klientui argumentus, kaip spręsti problemą ar jos išvengti, patarti klientui, kaip pasinaudoti norminiais dokumentais, vykdyti intervenciją į kliento situaciją ir koreguoti kliento bei jį veikiančių sistemų santykius, rengti ataskaitas apie suteiktą socialinę paramą, nustatyti ir įvertinti kliento ir jo aplinkos pokyčius, bendradarbiauti su socialiniais partneriais, atstovauti savo institucijai, numatyti teisiškai apibrėžti socialinio darbuotojo uždavinius ir pareigas, daryti teigiamą įtaką socialinėms sistemoms
- žinoti asmenybės socialines, psichologines ypatybes, įstatymus ir norminius aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, kitų profesinių atstovų veiklos ypatumus, konfliktų sprendimo metodus ir būdus, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatus socialinio darbo srities pasiekimus
- mokėti efektyviai ir tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir operatyviai, organizuoti savo darbą, lanksčiai spręsti problemas, nestereotipiškai vertinti reiškinius
Socialinio darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal socialinio darbo studijų programą.
Norintiems siekti socialinio darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialiniu darbuotoju nėra pripažįstami.
Įgiję socialinio darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti socialiniu darbuotoju įvairiose valstybinėse įstaigose, privačiame sektoriuje, bei nevyriausybinėse organizacijose: socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo, teisėsaugos sistemose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju