Mokymo programos
Agroverslų technologijos
Valstybinis kodas: 653D77002
Kodas pagal ISCED: 52162
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti technologus, kurie gebėtų įkurti žemės ūkio įmonę, planuoti bei valdyti jos veiklą, analizuoti ir įvertinti žemės ūkio verslų aplinką, produktų rinką.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji agroverslų technologijų specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: užsienio kalbą, lietuvių kalbos kultūrą, filosofijos įvadą, socialinę psichologiją, informacijos technologijas, taikomąją biologiją, bendrąją ekologiją ir aplinkos apsaugą, žmogaus saugą, matematiką, teisės pagrindus, studijų pagrindų dalykus: agronomijos pagrindus, augalų apsaugą, augalininkystės technologijas, agroverslus, augalininkystės darbų mechanizavimą, augalininkystės produktų laikymą ir kokybės kontrolę, ekologinės gamybos pagrindus, žemės ūkio politiką ir kooperaciją, agroverslų ekonomiką ir specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos;
- sodininkystės ir daržininkystės prekinės gamybos organizavimą (sodo ir daržo augalų apsaugą, sodininkystės ir daržininkystės produktų gamybos valdymą, sodininkystės ir daržininkystės darbų mechanizavimą, sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybę ir jos kontrolę);
- ekologinės gamybą (agroekologiją, ekologinės gamybos technologijas, ekologinius produktus ir jų kokybę, ekologinio žemės ūkio ekonomiką).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojama 40 dalykų.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: technologinė, vadybinė-technologinė, specializacijos ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami žemės ūkio technologijų, įmonių veiklos planavimo, valdymo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir technologo profesinė kvalifikacija.
Baigus agroverslų technologijų studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo biomedicinos mokslų studijų srities, žemės ūkio studijų krypties programas.
Agroverslų technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti technologais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Technologo kvalifikacija reikalinga norint dirbti agroverslų technologijų technologu.
Asmuo, įgijęs agroverslų technologijų technologo kvalifikaciją, turi:
gebėti analizuoti ir vertinti žemės ūkio verslų aplinką bei produktų rinką, atsižvelgiant į Lietuvos ir tarptautinio ūkio sistemos vystymo tendencijas, žemės ūkio strategiją ir pagrindinius ekonominius ir socialinius veiksnius, įtakojančius sėkmingą verslo funkcionavimą, įkurti žemės ūkio įmonę, planuoti specializuotos įmonės veiklą, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą specializuotoje įmonėje, auginti augalus pagal įvairias technologijas, taikant agronomijos mokslo žinias, paruošti produkciją realizavimui, organizuoti augalininkystės produktų realizavimą, užtikrinti jų kokybę, taikyti bendruosius apskaitos principus ir inovacijas versle;žinoti Lietuvos ir tarptautinio ūkio sistemą ir vystymo tendencijas, įtakojančias galimybę kurti naują verslą, Lietuvos žemės ūkio vietą valstybės ūkio sistemoje, žemės ūkio strategiją, gamtosaugos svarbą žemės ūkio veikloje ir ekologinius žemės ūkio tvarkymo principus, Lietuvos valstybinę augalų apsaugos sistemą, apsaugos priemonių rinką, žemės ūkio technikos paskirtį, eksploatavimo reikalavimus, technikos parinkimo ir įvertinimo kriterijus, įvairaus tipo įmonių steigimo Lietuvoje tvarką ir teisinę reglamentaciją, norminius dokumentu, reglamentuojančius žemės ūkio produkcijos pirkimo ir pardavimo tvarką, investicijų valdymo pagrindus;mokėti atsakingai, kritiškai formuluoti sprendimus, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti bei valdyti konfliktus
Agroverslų technologijų technologo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal agroverslų technologijų studijų programą.
Norintiems siekti agroverslų technologijų technologo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti agroverslų technologijų technologu nėra pripažįstami.
Įgiję agroverslų technologijų technologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti technologu žemės ūkio gamybos arba prekybos įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju