Mokymo programos
Ikimokyklinis ugdymas
Valstybinis kodas: 653X11004
Kodas pagal ISCED: 52114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti auklėtojus, kurie gebėtų globoti ir ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus, saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą, puoselėti vaiko galias, lemiančias normalią jo asmenybės raidą, kurti vaiko prigimtį atitinkančią ir jų fizines bei dvasines galias stimuliuojančią aplinką, formuoti save kaip visapusiškai išsilavinusią ir turiningą asmenybę, tobulėti ir keistis kūrybingai reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius, bendrauti ir bendradarbiauti.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji ikimokyklinio ugdymo specialistai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: politiką ir pilietinę visuomenę, filosofiją ir pedagoginę etiką, teisės pagrindus, kultūros ir pedagogikos istoriją, darbo ir civilinę saugą, užsienio kalbas, informacijos technologijas, etninės kultūros pagrindus, lietuvių tautos papročius, ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą; studijų pagrindų dalykus: raidos ir ypatingo vaiko psichologiją, socialinę ir šeimos psichologiją, edukologijos pagrindus ir pedagoginį tyrimą, ikimokyklinę pedagogiką ir žaidimus, specialiąją ir šeimos pedagogiką, lietuvių kalbos ugdymo metodiką, vaikų literatūrą ir tautosaką, aplinkos pažinimą, vaikų dailę ir darbelius
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 34 dalykai.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: pažintinė, auklėtojo padėjėjo, dvi integruotos pedagoginio darbo, ištisinė savarankiško darbo praktika. Praktinių studijų trukmė - 24 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, aplinkos kūrimo, veiklos organizavimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija.
Baigus ikimokyklinio ugdymo studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities, edukologijos studijų krypties programas.
Ikimokyklinio ugdymo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti auklėtojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Auklėtojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtoju.
Asmuo, įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti globoti ir ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus, saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą, puoselėti vaiko galias, lemiančias normalią jo asmenybės raidą, kurti vaiko prigimtį atitinkančią ir jų fizines bei dvasines galias stimuliuojančią aplinką, planuoti, vykdyti profesinius taikomuosius tyrimus ir analizuoti jų rezultatus, ugdyti sociokultūrinę vaiko kompetenciją, formuoti save kaip visapusiškai išsilavinusią ir turiningą asmenybę, tobulėti ir keistis kūrybingai reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius, įsisavinti ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimo ir valdymo dėsningumus, bendrauti ir bendradarbiauti
- žinoti esminius vaikų poreikius, jų tenkinimo būdus ir galimybes, vaikų amžiaus tarpsnių psichologijos ir pedagogikos raidos ypatumus, ugdymo šeimoje ir įvairiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose specifiką
- mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti bei valdyti konfliktus, tenkinti esminius vaiko poreikius, teorines žinias taikyti pedagoginėje praktikoje
Ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal ikimokyklinio ugdymo studijų programą.
Norintiems siekti ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtoju nėra pripažįstami.
Įgiję ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti auklėtoju ar priešmokyklinės grupės pedagogu visų tipų ikimokyklinio ugdymo institucijose - lopšeliuose, lopšeliuose-darželiuose, darželiuose, darželiuose-mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju