Mokymo programos
Socialinė pedagogika
Valstybinis kodas: 653X16005
Kodas pagal ISCED: 52114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Socialinės pedagogikos studijų programa skirta rengti specialistą - socialinį pedagogą - socialiniam darbui ugdymo įstaigose. Jis gebėtų įvertinti ugdytinio poreikius, įvardinti priežastis, sukėlusias ugdytinio socialines problemas, patarti ugdytiniui, kaip jas spręsti; organizuoti individualų, grupinį, komandinį darbą; kritiškai vertinti savo ir bendruomenės darbą, numatyti veiklos gaires ir tobulinti kvalifikaciją.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Kauno kolegiją sąlygas.
Būsimieji socialiniai pedagogai studijuoja bendrojo aukštojo lavinimo dalykus: lietuvių kalbos kultūrą, informacijos technologijas, žmogaus saugą, filosofijos įvadą, užsienio klabą (anglų/prancūzų/vokiečių); studijų pagrindų dalies dalykus: profesinę etiką, edukologijos įvadą ir didaktiką, hodegetiką, specialiąją pedagogiką, familistiką, socialinę pedagogiką, bendrąją ir asmenybės psichologiją, raidos ir anomalios raidos psichologiją, socialinę ir pedagoginę psichologiją, prevencinę pedagogiką, laisvalaikio organizavimo formas, edukologinių tyrimų metodus, pedagogikos istoriją ir gali rinktis vieną iš šių dalykų: andragogiką, lyginamąją edukologiją, psichologinę saviugdą, švietimo vadybą; specialiosios (profesinės) dalies dalykus: žmogaus ekologiją ir vaiko sveikatą, socioedukacinio darbo teoriją ir metodus, teisės įvadą ir civilinę teisę, vaiko gerovę, socioedukacinį darbą su neįgalaus vaiko šeima, socioedukacinį darbą su rizikos grupėmis, dailės ir žaidimų terapiją, profesijos užsienio kalba (anglų/vokiečių/prancūzų); rengia kursinį darbą integruojantį gebėjimus įgytus studijuojant studijų pagrindų dalies ir specialiosios dalies dalykus.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams, kurie pasirenkami iš sąrašo: sociologijos įvadas, Lietuvos ir pasaulio kultūros istorija, lietuvių etninė kultūra, religijotyra, dokumentų valdymas, II-oji užsienio kalba (anglų/vokiečių/prancūzų), etika, estetika, projektų vadyba, žmogaus teisės.
Iš viso studijuojami 38 dalykai.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: pažintinė, I-moji profesinės veiklos (socioedukacinio darbo) praktika, II-oji profesinės veiklos (socioedukacinio darbo) praktika ir baigiamoji profesinės veiklos praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami būsimojo socialinio pedagogo praktinio darbo įgūdžiai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam studijų programą suteikiamas pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.
Baigus socialinės pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities, pedagogikos krypties programas.
Socialinės pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti socialiniais pedagogais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio pedagogo kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialiniu pedagogu socialinės apsaugos sistemai priklausančiose institucijose, Darbo biržose, nevyriausybinėse organizacijose - Carite, Raudonajame kryžiuje, švietimo sistemai priklausančiose institucijose, sveikatos apsaugos sistemai priklausančiose institucijose, vidaus reikalų sistemai priklausančiose institucijose.
Asmuo, įgijęs socialinio pedagogo kvalifikaciją, turi:
" žinoti ir taikyti asmens savijautos, padėties grupėje diagnozavimo metodikas, grupės terapinį vaidmenį, palankias ugdytinio raidos sąlygas bei rizikos veiksnius, egzistuojančias įvairias socialines, pedagogines, teisines, psichologines paslaugas, Lietuvos švietimo sistemos konceptualiąsias nuostatas, vietą Europos socioedukacinėje sistemoje, švietimą reglamentuojančius dokumentus, kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus, valdymo, vadovavimo teorijas.
" mokėti pasinaudoti ugdytinio ugdymo teorinėmis prielaidomis, socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniui priemonių visuma, taikyti individualių ugdymo programų sudarymo principus, kūrybiškai taikyti įvairius individualaus, grupės bei aplinkos poveikio būdus, kurti individualias ugdymo programas atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, klasės, mokyklos, vietos bendruomenės poreikius, valstybės patvirtintas Bendrąsias programas.
" gebėti įvertinti ugdytinio poreikius, sudaryti socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniui planą, taikyti individualaus darbo su ugdytiniu metodus, gebėti organizuoti ugdytinių veiklą, padedančią tobulinti socialinį funkcionavimą, analizuoti ir vertinti socialinio pedagoginio poveikio ugdytiniui veiksmingumą, įvertinti ugdytinio vietą socialinėje grupėje, organizuoti ugdytinių veiklą grupėje, analizuoti ir vertinti grupėje vykstančius pokyčius, vertinti ugdytinio aplinką, jos reikšmingumą ugdytinio socialiniam funkcionavimui, organizuoti visuomenės švietimą, siekiant išvengti neigiamų socialinių pedagoginių reiškinių, analizuoti prevencinio darbo veiksmingumą, bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių šeimos nariais, ugdymo institucijomis bei kitomis organizacijomis, koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ugdytiniams, dirbti komandoje, vertinti, organizuoti ir tobulinti socialinio pedagogo praktiką, taikyti socialinio tyrimo metodus.
Socialinio pedagogo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal socialinės pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti socialinio pedagogo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję socialinio pedagogo kvalifikaciją asmenys gali dirbti socialiniu pedagogu socialinės apsaugos sistemai priklausančiose institucijose, Darbo biržose, nevyriausybinėse organizacijose - Carite, Raudonajame kryžiuje, švietimo sistemai priklausančiose institucijose, sveikatos apsaugos sistemai priklausančiose institucijose, vidaus reikalų sistemai priklausančiose institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju