Mokymo programos
Geodezija
Valstybinis kodas: 653H14003
Kodas pagal ISCED: 52158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti inžinierius, kurie gebėtų kaupti, apdoroti, pateikti ir panaudoti georeferencines duomenų bazes; atnaujinti valstybinį geodezinį erdvinį tinklą, paruošti kartografinę medžiagą, projektuoti ir sudaryti topografinį planą, atlikti kontrolines geodezines nuotraukas, ruošti nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, rengti žemėtvarkos projektus ir kt.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji geodezijos inžinieriai studijuoja: užsienio kalbą, filosofijos įvadą, socialinę psichologiją, studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, geomorfologiją, informacijos technologijas, statybos pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę grafiką, žmogaus saugą, geodeziją, geodezinius prietaisus; specialiuosius profesinius dalykus: topografiją, kadastrinius matavimus, automatizuotą geoduomenų apdorojimą, žemėtvarką I, nekilnojamojo turto kadastrą, nekilnojamojo turto teisę, geografines informacines sistemas ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- Taikomosios geodezijos (aukštąją geodeziją, inžinerinę geodeziją, georeferencines duomenų bazes)
- Žemės tvarkymo (žemėtvarką II ir III, žemės informacinę sistemą, teritorijų planavimą)
5 procentai studijų programos apimties dalykų yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 33 dalykai.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: įvadinė, teodolitinės nuotraukos, topografinės nuotraukos, geodezinių tinklų, specializacijos ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami topografinio plano projektavimo ir sudarymo, kartografijos, matavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus geodezijos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities, matavimų inžinerijos studijų krypties programas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti geodezijos inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs geodezijos inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudoti specializuotas kompiuterines programas, analizuoti ir parinkti matavimo prietaisus geodeziniams darbams vykdyti, atlikti kontrolines geodezines nuotraukas statybos darbų kokybei įvertinti, apdoroti ir naudoti įvairiais metodais parengtų žemėlapių informaciją, projektuoti ir sudaryti vietovės situacijos kontūrų planą, projektuoti ir sudaryti stambaus mastelio topografinį planą, atlikti topografinius tyrinėjimus, ženklinti projektus, rengti žemės konsolidavimo projektus, analizuoti ir tikslinti žemėtvarkos projektus, vertinti žemės sklypus ir organizuoti jų pardavimą bei nuomą, taikyti geoinformacinių sistemų technologiją, ruošti ir projektuoti tematines geoinformacines sistemas, ruošti nekilnojamojo turto kadastro duomenis, ruošti ir analizuoti žemės sandorių bei žemės sklypų teisinio registravimo dokumentus, vertinti verslo aplinką, vesti įmonės apskaitą
- žinoti ir taikyti teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą matavimų inžinerijos kryptį, bendrą LR įmonių steigimo tvarką, darbo teisės reikalavimus, įmonės veiklos plano parengimo tvarką, veiklos strategijos formavimo etapus bei taikyti įvairius metodus, formuojant veiklos strategiją, darbo užmokesčio formas, ekonomiškai naudingus finansavimo šaltinius
- mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti bei valdyti konfliktus
Geodezijos inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal geodezijos studijų programą.
Norintiems siekti geodezijos inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti geodezijos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję geodezijos inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti geodezijos padalinio vadovais institutuose, geodezinėse, nekilnojamojo turto administravimo, statybos įmonėse, kuriose atliekami geodezijos ir kadastro darbai, tvarkomas nekilnojamas turtas, savivaldybėse, taip pat sukurti savo individualų verslą ir darbo vietas kitiems asmenims.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju