Mokymo programos
Nekilnojamojo turto matavimų inžinerija
Valstybinis kodas: 653H14004
Kodas pagal ISCED: 52158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti inžinierius, kurie gebėtų atlikti matavimus geodeziniais prietaisais, sudaryti žemėlapius ir planus, interpretuoti ir dirbti su kompiuterio programine įranga, kaupti, naudoti, sisteminti ir atnaujinti informaciją, formuoti nekilnojamojo turto objektus bei analizuoti jau suformuotų nekilnojamojo turto objektų geoinformacinius ir kartografinius duomenis, naudotis žemės informacinių sistemų ir nekilnojamojo turto kadastro bei registro duomenų bankų duomenimis, vertinti verslo aplinką, kurti verslo įmonę, dirbti su inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos duomenimis, integruoti duomenis į inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji geoinformacinių sistemų inžinieriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: užsienio k., filosofijos įvadą, socialinę psichologiją, studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, geomorfologiją, informacijos technologijas, programavimo įvadą, inžinerinę grafiką, kompiuterinę grafiką, žmogaus saugą, inžinerinę geodeziją, matavimo rezultatų apdorojimą; specialiuosius profesinius dalykus: geodeziją, teritorijų planavimą, georeferencines duomenų bazes, statybos pagrindus, tematines informacines sistemas, erdvinį modeliavimą, nekilnojamojo turto kadastrą ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- Inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (inžinerinės infrastruktūros IS pagrindus, inžinerinės infrastruktūros IS technologijas, inžinerinės infrastruktūros IS projektavimą, kursinį darbą)
- Nekilnojamojo turto informacinės sistemos (nekilnojamojo turto kadastro informacinę sistemą, nekilnojamojo turto registravimo informacinę sistemą, nekilnojamojo turto formavimą, kursinį darbą)
5 procentai studijų programos apimties dalykų yra skirti laisvai pasirenkamiesiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: topografinės nuotraukos, geodezinių duomenų valdymo, mobilių technologijų, inžinerinės geodezijos mokomoji, specializacijos, baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus geoinformacinių sistemų studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų srities, matavimų inžinerijos studijų krypties programas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti geoinformacinių sistemų inžinieriaus darbą .
Asmuo, įgijęs geoinformacinių sistemų inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti kurti skaitmeninį modelį, naudotis geoinformacinių sistemų duomenų bazėmis, vertinti realaus pasaulio duomenų analizės ir modeliavimo principus, analizuoti geografinius duomenis, sudaryti, taikyti geodezinį pagrindą, atlikti geodezinio tinklo transformavimą bei matavimus geodeziniais prietaisais, sudaryti žemėlapius ir planus antžeminiais metodais, interpretuoti ir naudoti žemės paviršiaus vaizdus, dirbti su kompiuterio programine įranga, valdyti ir naudoti duomenų bazes bei keistis informacija tarp jų, kaupti, naudoti, sisteminti ir atnaujinti informaciją, formuoti nekilnojamojo turto objektus bei analizuoti jau suformuotų nekilnojamojo turto objektų geoinformacinius ir kartografinius duomenis, naudotis žemės informacinių sistemų ir nekilnojamojo turto kadastro bei registro duomenų bankų duomenimis ir juos atnaujinti žinoti teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą matavimų inžinerijos kryptį, bendrą LR įmonių steigimo tvarką, darbo teisės reikalavimus, įmonės veiklos plano parengimo tvarką, veiklos strategijos formavimo etapus, darbo užmokesčio formas, ekonomiškai naudingus finansavimo šaltinius, kredito, apyvartinio kapitalo valdymo ypatybes, rinkos tyrimo metodusmokėti naudotis informacijos šaltiniais, atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti bei valdyti konfliktus
Geoinformacinių sistemų inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal geoinformacinių sistemų studijų programą.
Norintiems siekti geoinformacinių sistemų inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti geoinformacinių sistemų inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję geoinformacinių sistemų inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti GIS specialistais ar GIS padalinio vadovais mokslo, valstybės institucijose, savivaldybėse bei įmonėse ir firmose, kurių veiklos sritis ir pobūdis susiję su geodezija, kartografija, inžineriniu projektavimu.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno kolegija Kaunas Pramonės pr. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju