Mokymo programos
Teisė
Valstybinis kodas: 653M90003
Kodas pagal ISCED: 52138
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos tikslas – parengti kūrybiškai ir kritiškai mąstančius teisės srities specialistus, išmanančius teisės sistemą ir suvokiančius jos vietą socialinėje aplinkoje; turinčius fundamentinių teisės krypties žinių ir stiprių praktinių įgūdžių, gebančius atstovauti teisės subjektams ir ginti jų teises ir teisėtus interesus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji teisės specialistai studijuoja studijų krypties dalykus: teisės teorijos pagrindus, Lietuvos ir visuotinės teisės istoriją, teisėsaugos institucijas, LR konstitucinę teisę, administracinę teisę ir procesą, civilinę teisę ir procesą, darbo ir socialinės apsaugos teisę, Europos Sąjungos teisę, baudžiamąją teisę ir procesą, tarptautinę teisę.
Specializacijos dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: verslo teisės, socialinės teisės ir viešojo administravimo teisės.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė praktika, specialybės įgūdžių lavinimo praktika ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu.
Baigus teisės studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, teisės studijų krypties programas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teisininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti ikiteisminio tyrimo pareigūnais, muitinės tarnautojais, personalo tarnybos vadovais ir specialistais, antstolio, notaro, advokato, prokuroro padėjėjais; tarnautojais apskrities viršininko administracijos ir savivaldybės administracijos struktūriniuose ir struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose bei teisėsaugos institucijose, valstybinio socialinio draudimo fondo teritorinių skyrių pensijų poskyriuose; teisininkais privačiose organizacijose.
Teisininkai gebės analizuoti įvairius teisinius tekstus ir mokės įvertinti jų galiojimą laike ir erdvėje; gebės nuosekliai logiškai ir kritiškai mąstyti, tiksliai ir taisyklingai nustatyti teisinio reguliavimo problemas ir, pritaikius konkrečias teisės normas, priimti argumentuotus sprendimus bei formuluoti išvadas; gebės vykdyti įmonių ir įstaigų veiklos teisinį administravimą; gebės parengti įvairius teisinius dokumentus, analizuoti ir įvertinti įmonių, įstaigų ir organizacijų bei fizinių asmenų parengtus teisinius dokumentus; gebės ginti subjektų teises ir atstovauti jų interesams; gebės organizuoti grupės darbą.
Teisininkai žinos teisines sąvokas bei teisinę terminologiją;
žinos teisinių reiškinių tarpusavio sąsajas ir vidinius ryšius;
žinos norminių teisės aktų sistemą, informacijos šaltinius, teisėsaugos institucijų, įmonių, organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, dokumentų rengimo principus bei taisykles, procesinės teisės normas atstovaujant instituciją teismuose, administravimo funkcijas, teorinius valdymo pagrindus, teisinės atsakomybės tikslus, funkcijas, principus bei rūšis; žinos bei mokės parengti įvairias sutartis, teisės aktų projektus ir pritaikyti konkretiems teisiniams santykiams; mokės parinkti ir analizuoti teisės normas, reguliuojančias individų elgesį; mokės organizuoti teismo raštinės ir teismo posėdžių darbą, tvarkyti bylas ir kitą dokumentaciją; mokės naudotis įvairiomis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, valdyti teisinės informacijos duomenų bazes ir teisinės informacijos srautus; mokės analizuoti valstybinių institucijų veiklos teisinius duomenis. mokės atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, argumentuotai kalbėti, surasti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, derinti priešingus interesus, būti tolerantišku ir nekonfliktišku.
Sėkmingą teisininko darbą lems žinios ir įgūdžiai, domėjimasis naujovėmis, užsienio kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas, siekimas tobulinti profesinę veiklą bei teisininkui būtinos savybės: pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, pagarba įstatymams ir valstybei, moralės normų ir socialinių vertybių suvokimas ir laikymasis, mokėjimas derinti priešingus interesus.
Teisės kvalifikaciją galima įgyti kolegijose ir universitetuose.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami.
Baigęs teisės studijų programą ir įgijęs profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei teisės profesinę kvalifikaciją, absolventas galės dirbti ikiteisminio tyrimo pareigūnais, muitinės tarnautojais, personalo tarnybos vadovais ir specialistais, antstolio, notaro, advokato, prokuroro padėjėjais; tarnautojais apskrities viršininko administracijos ir savivaldybės administracijos struktūriniuose ir struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose bei teisėsaugos institucijose, valstybinio socialinio draudimo fondo teritorinių skyrių pensijų poskyriuose; teisininkais privačiose organizacijose. Turėdamas puikų teorinį bei praktinį pasirengimą absolventas galės kurti savo verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija Šiauliai Tilžės g. 22
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju