Mokymo programos
Nekilnojamojo Turto Agento Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440034105
Kodas pagal ISCED: 42334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos

1.Programos poreikio pagrindimas:
Atlikus potencialių darbdavių apklausą (anketavimo būdu ir telefonu buvo apklausta per 100 nekilnojamojo turto agentūrų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) paaiškėjo, kad šiuo metu labiausiai reikalingi kvalifikuoti, gerai išmanantys nekilnojamojo turto sritį aukštesnės ir žemesnės grandies darbuotojai. Šiuo metu nekilnojamojo turto specialistus rengia tik dvi aukštosios mokyklos. Tačiau jos rengia aukštesnės grandies vadybininkus. Žemesnės grandies nekilnojamojo turto specialistų Lietuvoje nerengia jokia mokykla. Darbdaviai norėtų priimti į darbą kvalifikuotus nekilnojamo turto specialistus (agentus, brokerius), kurie prisidėtų prie jų verslo plėtojimo ir užtikrintų kvalifikuotai teikiamą paslaugą perkant ir parduodant nekilnojamąjį turtą, kadangi šiuo metu nekilnojamojo turto srityje didesnė dalis darbuotojų dirba neturėdami išsilavinimo.
Pateikta analizė rodo didėjantį nekilnojamojo turto srities specialistų rengimo poreikį.


2. Programos tikslas:
parengti aukštos kvalifikacijos nekilnojamojo turto agentą, gebantį teikti pirkimo-pardavimo, nuomos įforminimo kokybiškas paslaugas, galintį dirbti savarankiškai privačiose ar valstybinėse įstaigose.

3. Programos statusas:
tai nauja, 3-iojo profesinio išsilavinimo lygio, kvalifikuoto darbuotojo kvalifikaciją suteikianti pagrindinio profesinio mokymo programa.


Programos anotacija:

1.Mokymosi turinys (specialiųjų, praktinių įgūdžių, bendrųjų dalykų, bendrakultūrinių, bendrojo lavinimo dalykų)
2. Praktinio mokymo trukmės ir vietų apibūdinimas.
3.Mokslo baigimo kvalifikacijos egzamino apibūdinimas.

Nekilnojamojo turto agento mokymo programos anotacija:

Mokomasi:
1. Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. specialiųjų dalykų teorijos
darbuotojų saugos ir sveikatos, nekilnojamo turto vadybos pagrindų, dokumentų valdymo ir verslo korespondencijos, prekybos psichologijos, nekilnojamojo turto sandorių pagrindų, administracinės teisės pagrindų, rinkodaros, elektroninio duomenų apdorojimo, socialinės kompetencijos, įmonės veiklos organizavimo, specialybės užsienio kalbos, bendravimo psichologijos ir profesinės etikos, informacinių technologijų, projektų vadybos.
1. 2. praktinių įgūdžių:
rinkti informaciją apie parduodamus bei išnuomojamus būstus, ieškoti pirkėjų; nustatyti priimtiną pradinę derėjimo kainą; tinkamai vesti derybas su klientais; reklamuoti parduodamą ar nuomojamą nekilnojamąjį turtą; parengti potencialių pirkėjų sąrašus; lydėti klientą apžiūrint vietovę ir turtą; rengti įvairią informaciją apie pastatų juridinę priklausomybę, aplink juos esantį žemės sklypą, sklypo formavimo istoriją ir perspektyvas.
1.3. Bendrųjų dalykų:
ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos
1.4. Bendrakultūrinių dalykų:
estetikos, kūno kultūros, kalbos kultūros ir specialybės kalbos
1.5. Bendrojo lavinimo dalykų
Nėra

2. Praktiniai gebėjimai ugdomi mokomosios (37 savaičių) ir baigiamosios (15 savaičių) praktikų, kurios atliekamos mokyklų (centrų) praktinio mokymo dirbtuvėse, taip pat nekilnojamojo turto agentūrose, metu.

3. Pagal programos mokymo planą vykdomas mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminas. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos;
1.darbo aprašymas
2.profesinės perspektyvos
Įgyjamos kompetencijos.
1. sėkmingai baigęs Nekilnojamojo turto agento mokymo programą įgyja nekilnojamojo turto agento kvalifikaciją ir kompetencijas:
- Išmano nekilnojamo turto rinką.
- Padeda savininkams susivokti esamoje rinkos situacijoje ir nustato priimtiną pradinę derėjimo kainą.
- Tinkamai veda derybas su klientais.
- Kaupia informaciją apie parduodamus bei išnuomojamus būstus, suranda pirkėją.
- Reklamuoja parduodamą ar nuomojamą nekilnojamąjį turtą.
- Parengia potencialių pirkėjų sąrašus, nurodydamas jų pageidaujamos prekės rūšį, vietovę ir kainą.
- Lydi klientą apžiūrint vietovę ir turtą.
- Rengia ir kaupia įvairią informaciją apie pastatų juridinę priklausomybę, aplink juos esantį žemės sklypą, sklypo formavimo istoriją ir perspektyvas.
- Įkuria savo individualią įmonę.

1. Darbo aprašymas
Nekilnojamojo turto agentas dirba su įvairaus amžiaus ir poreikių klientais. Nekilnojamo turto agentas tarpininkauja perkant, parduodant ir nuomojant gyvenamąsias bei komercinės paskirties patalpas ir žemę. Nekilnojamo turto agentai glaudžiai bendradarbiauja su notarų biurais, miestų architektais, žemėtvarkos skyrių darbuotojais. Nekilnojamojo turto agentai kaupia informaciją apie parduodamus bei išnuomojamus pastatus, suranda jiems pirkėją, padeda sutvarkyti juridinę dokumentaciją. Padeda klientui apskaičiuoti visuminę pirkinio kainą, į kurią įtraukiami mokesčiai, pradiniai ir paskesnieji mokėjimai (hipotekos, procentus ir oficialūs mokesčiai).
Sėkmingą jo darbą lemia geri bendravimo įgūdžiai, iniciatyvumas. Svarbu greita orientacija, tvarkinga išvaizda ir nepriekaištingas elgesys.

2. Profesinės perspektyvos
Baigęs profesinę mokyklą specialistas gali dirbti nekilnojamojo turto agentūrose nekilnojamo turto pardavėju. Iniciatyvus, verslus šios profesijos atstovas gali užsiimti individualia veikla ir įkurti nekilnojamo turto agentūrą. Norėdamas toliau tęsti mokslus specialistas gali stoti į universitetą. Baigęs aukštąjį mokslą gali siekti profesinės karjeros.
Darbo užmokesčio vidurkis valstybiniame sektoriuje - 1500 Lt, privačiame - 2500 Lt.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Virginija Putnaitė
2007-03 -13

Švietimo ir mokslo ministerijos
Profesinio mokymo skyriaus darbuotojo, atsakingo už duomenų teikimą, vardas, pavardė ir parašas.

2007-03-29 A.K.Urnavičius
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju