Mokymo programos
Organizacinė psichologija
Valstybinis kodas: 62106S104
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti organizacijos psichologus ? aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius taikyti naujausias psichologijos bei vadybos žinias organizacijų valdymo, veiklos efektyvumo, darbo organizavimo, teisės ir profesinės etikos srityse, mokslinio darbo principus, analizuoti individo bei organizacijos tarpusavio sąveiką, kritiškai vertinti ir taikyti teorines bei praktines naujoves ir gebančius savo profesines kompetencijas pritaikyti įgyvendinant organizacijos tikslus ekonominių ir socialinių pokyčių sąlygomis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, neturintiems psichologijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijų programoje numatyti papildomi pagrindinių studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus: organizacinė psichologija, neurofiziologija, psichodiagnostika.
Būsimieji organizacijų psichologai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: vadovavimo psichologiją, personalo psichologiją, tyrimus organizacijoje, konsultavimą organizacijoje, psichologinių tyrimų metodologiją, darbo psichologiją, darbo teisę ir profesinę etiką bei taikomuosius studijų dalykus: asmenybės sutrikimus, psichikos sveikatą, ugdymo psichologiją, streso įveikimo modelius, psichosocialinę reabilitaciją.
Praktinės studijos vyksta įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, atliekant mokomąją praktiką, skirtą organizacijos pažinimui bei praktinių psichologo darbo organizacijoje įgūdžių ugdymui. Praktinių studijų trukmė ? 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo organizavimo, mokslinių tyrimų, personalo vertinimo, konsultavimo, mokymo, atrankos ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus organizacinės psichologijos studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Organizacinės psichologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems organizacijos psichologo karjeros.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Psichologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti organizacijos psichologu.
Asmuo, įgijęs psichologijos magistro kvalifikaciją, turi:
gebėti vertinti ir analizuoti organizacijos procesus ir problemas, organizuoti ir atlikti poveikį įvairiuose organizacijos lygiuose, konsultuoti karjeros klausimais bei projektuoti karjerą, pateikti informaciją klientams, vertinti ir spręsti konfliktines situacijas organizacijoje, atrinkti, paskirstyti, mokyti, motyvuoti, vertinti personalą, spręsti optimalaus vadovavimo stiliaus parinkimo problemas, diagnozuoti, planuoti ir valdyti pokyčius organizacijoje, įvertinti pasipriešinimo pokyčiams ypatumus, analizuoti pasitenkinimą darbu įtakojančius veiksnius, tarpininkauti derybose bei išvengti sisteminių sprendimų priėmimo klaidų, kvalifikuotai atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus remiantis šiuolaikinio mokslo metodologija;žinoti šiuolaikines vadovavimo organizacijai ir lyderystės teorijas, darbo psichologiją, personalo valdymo bei karjeros projektavimo psichologinius ypatumus, darbo teisę ir profesinę etiką, grupėje vykstančius procesus bei komandų formavimo psichologinius ypatumus, darbuotojų sveikatos išsaugojimo būdus;mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Psichologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal organizacinės psichologijos studijų programą.
Norintiems siekti organizacijos psichologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti socialinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti organizacijos psichologu nėra pripažįstami.
Įgiję psichologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti psichologu organizacijose, profesinio konsultavimo ir karjeros centruose, darbo biržose, organizacijų personalo mokymo centruose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju