Mokymo programos
Taikomoji elektronika
Valstybinis kodas: 62401T204
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius elektroninių įtaisų su mikroprocesoriais ir programuojamomis matricomis sintezės ir projektavimo, vaizdų ir signalų apdorojimo ir atpažinimo, neuroninių tinklų ir jų taikymo, biomedicininės inžinerijos žinių, gebančius savarankiškai vykdyti taikomosios elektronikos mokslinius tyrimus, kurti specialios paskirties elektronines sistemas bei dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį ar kitą inžinerinį darbą įvairių pramonės šakų įmonėse, medicinos ir kitose elektroninę įrangą naudojančiose įstaigose ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektronikos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: skaitmeninių sistemų modeliavimą ir sintezę, interfeisus, vizualizavimo metodus medicinoje, medicininę elektroninę įrangą, neardančiąją gaminių kontrolę, neuroninius tinklus ir neuroninius skaičiavimus, programuojamas logines struktūras, ir taikomuosius studijų dalykus: vaizdų analizę ir atpažinimą, kontrolės ir matavimo įtaisų schemotechniką, ir kitus dalykus.
Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Asmenys, neturintys elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja elektronikos ir elektros inžinerijos specialaus lavinimo dalykus (iš viso papildomi 12 kreditų).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Taikomosios elektronikos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros programose.
Taikomosios elektronikos studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti elektronikos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį ar kitą inžinerinį darbą įvairių pramonės šakų įmonėse, medicinos ir kitose elektroninę įrangą naudojančiose įstaigose ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant (artimų profesinės veiklos sričių) funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektronikos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, technologinį ar kitą inžinerinį darbą įvairių pramonės šakų įmonėse, medicinos ir kitose elektroninę įrangą naudojančiose įstaigose ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju