Mokymo programos
Statyba
Valstybinis kodas: 621J80001
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius statybos sprendimų rengimo, šiuolaikinių inžinerinių skaičiavimų ir mokslinio tyrimo įgūdžių, gebančius savarankiškai apibrėžti ir praktiškai spręsti nestandartinius statybos uždavinius, taikyti naujausius skaičiavimo metodus, nustatyti statybos sprendimų efektyvumą, projektuoti ir statyti statinius, atitinkančius saugos, aplinkos apsaugos, kokybės ir efektyvumo reikalavimus, tobulinti savo profesinę kompetenciją per visą darbingą gyvenimą, nuolat keliant kvalifikaciją, bei dirbti tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį, statybos vykdymo ir priežiūros bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statybos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: konstrukcijų kompiuterinį skaičiavimą ir optimizavimą, statybos sprendimų optimizavimo teoriją, sertifikavimą ir kokybės valdymą statyboje, statybos valdymą, statybos inžinerinių sprendimų efektyvumo teoriją, ir taikomuosius studijų dalykus bei kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Statybinių konstrukcijų (statybos procesų kompiuterinį projektavimą, gelžbetonio, metalinių ir medinių konstrukcijų projektavimą).
2. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų technologijos (nerūdinių statybinių medžiagų technologiją, betoninių ir gelžbetoninių bei medinių ir metalinių statybos gaminių technologiją, apdailos ir izoliacinių medžiagų technologiją).
3. Statybos procesų technologijos (statybos procesų kompiuterinį projektavimą, statybos technologiją ir organizavimą, statybos kainą ir sąmatas).
Iš viso studijuojama 14 dalykų.
Praktika atliekama gamybinėse organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 4 savaitės. Jos metu įsisavinama statybos darbų technologijos, statybinės produkcijos gamybos technologijos projektavimo eiga ir ypatumai, suteikiama nuodugnių žinių apie užduotį statinio projektavimui, statinio projekto struktūrą ir sudėtį, išugdomi gebėjimai ruošti statybos darbų technologijos, statybinių medžiagų ir konstrukcijų gamybos technologijos projektus, suteikiamos žinias apie statinio projekto sudėtį, reikalingus duomenis projektavimo užduočiai atlikti ir projektavimo eigą, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas statybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Statybos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Statybos studijų programa skirta asmenims, turintiems statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti statybos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį, statybos vykdymo ir priežiūros bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus statybos srityje; teikti konsultacijas profesinės statybinės veiklos srityje; koordinuoti statybos projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti statybinės veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus statybinės veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką statybos veiklos efektyvumui; nustatyti tinkamus šios veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias statybos veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus statybos srityje sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias profesinės statybos veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus statybos veiklos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje statybos veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant statybinės veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės praktinėje statybos veikloje;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal statybos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti statybos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statybos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį, statybos vykdymo ir priežiūros bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju