Mokymo programos
Pastatų inžinerinės sistemos
Valstybinis kodas: 621H24001
Kodas pagal ISCED: 51258
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius mokslinio tiriamojo, analitinio ir projektavimo darbo gebėjimų, būtinų kompleksinėms statybos inžinerijos užduotims spręsti, gebančius savarankiškai projektuoti pramoninių ir civilinių pastatų inžinerines sistemas, vadovauti šių sistemų montavimo procesams, jas eksploatuoti, atlikti statybos techninę priežiūrą, energetinį auditą, techninę ekspertizę, rengti alternatyvius bei optimalius sprendimus, moksliškai juos pagrįsti, taikyti šiuolaikinius skaičiavimo ir optimizavimo metodus bei kompiuterinę techniką, dirbti mokslinį tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį, statybos vykdymo ir priežiūros bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statybos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: šilumos ir masės mainus, pastatų šildymą, statybos sprendimų optimizavimo teoriją, pastatų inžinerinių sistemų montavimą, eksploataciją, vėdinimą ir oro kondicionavimą, statinių ir aplinkos sąveiką, statybos valdymą, vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo sistemas, ir taikomuosius studijų dalykus: pastatų inžinerinių sistemų įrenginius, išorines inžinerines sistemas, ir kt. Iš viso studijuojama 14 dalykų.
Praktika atliekama gamybinėse organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 4 savaitės. Jos metu įsisavinama statybos darbų technologijos, statybinės produkcijos gamybos technologijos projektavimo eiga ir ypatumai, suteikiama nuodugnių žinių apie užduotį statinio projektavimui, statinio projekto struktūrą ir sudėtį, išugdomi gebėjimai ruošti statybos darbų technologijos, statybinių medžiagų ir konstrukcijų gamybos technologijos projektus, suteikiamos žinias apie statinio projekto sudėtį, reikalingus duomenis projektavimo užduočiai atlikti ir projektavimo eigą, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas statybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Pastatų inžinerinių sistemų studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Pastatų inžinerinių sistemų studijų programa skirta asmenims, turintiems statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti statybos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį, statybos vykdymo ir priežiūros bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujų tiekimo srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių inžinerinių sistemų veikimo veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atskleisti naujas pastatų inžinerinių sistemų pritaikymo ir veiklos funkcionalumo galimybes, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal statybos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti statybos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statybos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję statybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti mokslinį tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį, konsultacinį, statybos vykdymo ir priežiūros bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju