Mokymo programos
Vadyba
Valstybinis kodas: 621N20010
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius naujausių strateginio valdymo teorijų ir tyrimų metodologijos žinių, gebančius savarankiškai taikyti tarpdisciplininių tyrimų metodus, siekiant sinerginio efekto įmonės strateginiame valdyme, dirbti verslo analitinį, konsultacinį ar vadybinį bei mokslinio-tiriamojo pobūdžio darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: visuotinės kokybės ir darnaus vystymosi vadybą, strateginio valdymo metodologiją, strateginį finansų valdymą, verslo aplinkos prognozavimą globalioje ekonomikoje, strateginį marketingo valdymą, projektų valdymą ir taikomuosius studijų dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Finansų vadybos (finansų institucijų valdymą, investicijų valdymą, įmonės finansų valdymą, įmonės veiklos finansinę analizę).
2. Įmonių valdymo (krizių vadybą, valdymo sprendimų teoriją, lyderiavimą ir t.).
3. Įmonių vertinimo (įmonės veiklos vertinimo sistemas, intelektinio kapitalo vertinimą, verte pagrįstą valdymą, išorinį įmonių vertinimą).
4. Kokybės vadybos (kokybės funkcijos išskleidimą, kokybės sistemų įgyvendinimą, kokybės sertifikavimą, sistemų teorijas).
5. Kultūros vadybos (meno vadybos raidą Lietuvoje, Europos kultūros tendencijas, kultūros istoriją).
6. Logistikos (verslo, aprūpinimo, gamybos, marketingo logistiką).
7. Marketingo vadybos (tarptautinį marketingą, reklamos koncepcijas ir metodus, vartotojų elgseną ir kt.).
8. Personalo vadybos (lyderiavimą, darbo teisę ir kt.).
9. Projektų vadybos (kokybės funkcijos išskleidimą, projektų planavimą ir socialinį ekonominį vertinimą ir kt.).
10. Tarptautinio verslo vadybos (globalių rinkų ypatumus, tarptautinių finansų valdymą, specialiąsias ryšių su užsieniu problemas, tarptautinę prekybą).
Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Asmenys, neturintys vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja vadybos specialaus lavinimo dalykus (iš viso 16 kreditų).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Vadybos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar ekonomikos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti vadybos ir verslo administravimo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti verslo analitinį, konsultacinį ar vadybinį bei mokslinio-tiriamojo pobūdžio darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės integruoti žinias sprendžiant vadybos problemas, esant ribotai verslo informacijai, laikantis socialinių ir etinių normų;
 • gebės giliai išanalizuoti pagrindines vadybos teorijas ir pateikti kritišką vadybinę argumentaciją pasirinktoje tematikoje;
 • gebės kritiškai vertinti šiuolaikines vadybos koncepcijas ir metodologijas, sprendžiant verslo įmonių strategines problemas;
 • gebės kritiškai vertinti verslo įmonių strateginio valdymo galimybes nacionalinėje ir globalioje rinkoje; giliai išanalizuoti verslo įmonių funkcines strategijas ir pateikti kritišką jų galimybių vertinimą;
 • gebės vertinti ir priimti žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymo sprendimus;
 • gebės suprasti ir kritiškai vertinti vadybos ir kitų socialinių bei humanitarinių mokslų sąsają;

 • pažintinės kompetencijos -
 • mokės integruotai taikyti šiuolaikines ekonomikos ir vadybos teorijas, identifikuojant verslo aplinką; integruoti tarpdisciplinines žinias, sprendžiant įvairias verslo situacijas, sąlygojamas rinkos ir aplinkos pokyčių;
 • gebės taikyti vadybinį mąstymą, analitinius ir loginius įgūdžius, rengiant įmonės funkcines strategijas; taikyti strateginį mąstymą, įžvelgiant galimybes ir pasekmes verslui nacionalinėje ir globalioje rinkoje; įvertinti naujausias žinias;
 • mokės taikyti strateginę-loginę argumentaciją, pagrįstą teorinių ir empirinių tyrimų rezultatais, pateikiant patikimus strateginio valdymo sprendimus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal aplinkos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Įgiję vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali verslo analitinį, konsultacinį ar vadybinį bei mokslinio-tiriamojo pobūdžio darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju