Mokymo programos
Tarptautinis verslas
Valstybinis kodas: 621N12004
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, įgijusius išsamių vadybos, ekonomikos ir kitų socialinių mokslų žinių bei kompetenciją jas savarankiškai taikyti netipinėse veiklos situacijose, taip pat gebančius naudoti pažangiausią verslo vadybos tarptautinę patirtį bei šiuolaikines mokslo žinias vadybiniams sprendimams priimti, kurti ir realizuoti veiklos vystymo strateginius planus, kurti besiformuojančios žinių ekonomikos iššūkiams adekvačią modernią organizaciją, naudoti informacinių komunikacinių technologijų galimybes, įmonės veiklą grįsti verslo įžvalga, strategine antrepreneryste bei paslaugų ideologija, projektuoti ir diegti organizacijoje nuolatinio mokymosi procesus, planuoti ir valdyti asmeninę bei darbuotojų karjerą, taip pat dirbti tiriamąjį, ekspertinį-konsultacinį bei vadybinio pobūdžio darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: tarptautinio verslo organizavimą, tarptautinį konkurencingumą, verslo įžvalgą, strateginį valdymą, strateginį marketingo valdymą, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Paslaugų vadybos (paslaugų ir jos kokybės vadybą, vartotojų elgseną, profesionalių paslaugų marketingo valdymą).
2. Strateginio organizacijų vystymo (socialinę įmonės organizaciją, modernų organizacijos valdymą).
3. Strateginio valdymo (komunikaciją ir derybas, tarptautinio verslo logistiką).
4. Tarptautinio verslo (tarptautinę vadybą ir marketingą, prekybos ir paslaugų internacionalizaciją).
Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Asmenys, neturintys vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja vadybos specialaus lavinimo dalykus (iš viso papildomi 16 kreditų).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Verslo administravimo programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Verslo administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar ekonomikos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti vadybos ir verslo administravimo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, ekspertinį-konsultacinį bei vadybinio pobūdžio darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti vadybos ir verslo veiklos tyrimus; teikti konsultacijas verslo organizavimo ir įmonių valdymo srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į darbuotojų kompetencijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos įvairių interesų grupių auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti verslo veiklos orįganizavimo procesus; vertinti tarpusavyje susijusių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką įmonės veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus įmonės veiklos ir valdymo analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias ekonomikos ir vadybos mokslų srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias verslo ir vadybinės veiklos ir joms giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų veiklai reikšmingų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant aplinkos ir įmonių veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant (artimų profesinės veiklos sričių) funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės.

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vadybos ir verslo administravimo krypties studijų programas.
  Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Įgiję vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, ekspertinį-konsultacinį bei vadybinio pobūdžio darbą įvairiose įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju