Mokymo programos
Viešasis administravimas
Valstybinis kodas: 621N70001
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, įvaldžiusius socialinių mokslų metodologiją ir turinčius administravimo įgūdžių, turinčius gebėjimų, reikalingų politinių ir administracinių sprendimų priėmimo, įgyvendinimo, vertinimo, prognozavimo metodams ir procedūroms tobulinti viešojo sektoriaus organizacijose, gebančius dirbti tiriamąjį, ekspertinį-konsultacinį, vadybinio pobūdžio darbą viešojo sektoriaus organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji viešojo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: valstybės valdymo bei administravimo institucijų sąveiką, žmogiškųjų išteklių vadybą viešajame sektoriuje, Europos sąjungos institucijų valdymą, ir taikomuosius studijų dalykus: žmogiškuosius santykius, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Regionų plėtros (regiono ūkio plėtrą, regionų finansus, strateginį regiono vystymą, informacijos išteklių integravimą ir panaudojimą).
2. Viešosios vadybos (administracinę teisę, projektų ir viešųjų programų valdymą, viešojo administravimo lyginamąją analizę, viešojo administravimo etiką, viešąją politiką ir analizę, viešojo administravimo organizacijų teoriją, viešųjų finansų ir biudžeto valdymą).
Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Viešojo administravimo studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Viešojo administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti viešojo administravimo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, ekspertinį-konsultacinį, vadybinio pobūdžio darbą viešojo sektoriaus organizacijose.
Asmuo, įgijęs viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į viešosios vadybos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką viešųjų įstaigų veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant (artimų profesinės veiklos sričių) funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės.

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal viešojo administravimo krypties studijų programas.
  Norintiems siekti viešojo administravimo magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Įgiję viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, ekspertinį-konsultacinį, vadybinio pobūdžio darbą viešojo sektoriaus organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju