Mokymo programos
Branduolinė energetika
Valstybinis kodas: 621E32001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių teorinių branduolinės energetikos žinių, įsisavinusius esminius šios srities tyrimų metodus, gebančius analizuoti, modeliuoti bei spręsti konkrečius uždavinius, taikant matematinio modeliavimo, sisteminės analizės ir programavimo metodus, analizuoti, lyginti, vertinti, valdyti, kurti ir tobulinti branduolinei energetikai būdingus technologinius procesus bei įrenginius ir optimizuoti jų parametrus, gebančius dirbti mokslinį tiriamąjį, gamybinį, technologinį ir projektavimo bei konsultacinį darbą branduolinės energetikos sektoriuje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji energetikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: termodinamiką ir termokinetiką, branduolinių reaktorių fiziką ir inžineriją, branduoliniuose reaktoriuose vykstančių pereinamųjų procesų modeliavimą, saugos analizę branduolinėje energetikoje, panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, ir taikomojo lygio dalykus: įmonės finansus ir apskaitą, personalo valdymą, inžinerinių projektų valdymą, ir kt.
Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Asmenys, neturintys energetikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, magistrantūros studijų pradžioje turi studijuoti specialaus lavinimo dalykų (iki 8 kreditų).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas energetikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Branduolinės energetikos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Branduolinės energetikos studijų programa skirta asmenims, turintiems energetikos ar jai artimos technologijos ar fizinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti energetikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Energetikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį tiriamąjį, gamybinį, technologinį ir projektavimo bei konsultacinį darbą branduolinės energetikos sektoriuje.
Asmuo, įgijęs energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
 • gebėti atrinkti ir įvertinti branduolinės energetikos įrangoje ir techninėse sistemose vykstančių procesų esminius parametrus ir kriterijus;
 • gebėti apjungti įgytas skirtingų sričių teorines žinias ir pritaikyti jas kompleksinėms branduolinės energetikos technologinėms problemoms spręsti;
 • gebėti surasti informaciją, ją sisteminti, vertinti, apdoroti ir apibendrinti.
 • gebėti parinkti tinkamus analitinius, modeliavimo ar eksperimentinio tyrimo metodus;
 • gebėti taikyti holistinį požiūrį darant profesinius sprendimus, subalansuojant ekonomikos, saugos ir ekologinius reikalavimus;
 • gebėti projektuoti, modernizuoti ir valdyti branduolinės energetikos įrenginius ir sistemas;
 • gebėti rasti ir kritiškai įvertinti informaciją, analitinių tyrimų ir eksperimentų duomenis;
 • gebėti suprasti naujų branduolinės energetikos technologijų ir projektavimo bei tyrimo metodų privalumus, trūkumus ir pritaikymo galimybes;
 • gebėti planuoti ir vykdyti branduolinės energetikos įrenginių ir sistemų tyrimus ir bandymus (efektyviai taikyti literatūros paieškos, eksperimentinių tyrimų planavimo bei vykdymo, kompiuterinio modeliavimo metodus; gebėti apdoroti, kritiškai įvertinti ir interpretuoti savo gautus tyrimų rezultatus, daryti išvadas; gebėti integruoti žinias ir priimti sprendimus ribotos arba nepilnos informacijos pagrindu, atsižvelgiant į socialinius bei etinius reikalavimus, užduotis spręsti naujoje arba nepažįstamoje aplinkoje platesniame (arba daugelio disciplinų) kontekste);
 • gilių teorinių branduolinės energetikos žinių: branduolinių reaktorių fizikos, termodinamikos ir termokinetikos, dvifazių srautų termohidromechanikos;
 • žinių apie branduolinės energetikos įrangoje ir techninėse sistemose vykstančių termohidromechaninių procesų modeliavimo bei optimizavimo principus ir metodus;
 • žinių apie energetinių įmonių ekonomikos, finansų, personalo, kokybės ir projektų valdymo principus;
 • gilių specifinių branduolinės energetikos žinių - branduolinių reaktorių inžinerijos, neardančiosios kontrolės metodų, avarinių procesų ir branduolinės saugos analizės, panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principų ir kt.;
 • žinių apie perspektyvines branduolines technologijas ir jų taikymo galimybes;
 • būti pagilinęs ir išvystęs perkeliamuosius gebėjimus ir įgūdžius, suteikiamus branduolinės energetikos bakalauro studijų programoje (savarankiško ir kolektyvinio darbo gebėjimus; bendravimo ir informacijos perteikimo įgūdžius; gebėjimą efektyviai naudotis informacinėmis technologijomis; - savarankiško mokymosi ir profesinio tobulėjimo gebėjimus; matematinių ir skaitinių metodų taikymo moksliniuose tyrimuose įgūdžius);
 • mokėti vadovauti įvairaus lygio ir specialybių darbuotojų grupei, remiantis kūrybiškumu, novatoriškumu, entuziazmu, drausme ir motyvacija;
 • mokėti savarankiškai apdoroti ir sisteminti informaciją, aiškiai ir nedviprasmiškai pateikti perduodamą informaciją raštu bei žodžiu specialistų bei ne specialistų auditorijoms;
 • mokėti objektyviai vertinti savo profesinės veiklos įtaką žmonių saugai ir sveikatai; atsakingai ir pilietiškai žiūrėti į profesinės veiklos teisinius, socialinius, ekologinius aspektus.
 • Energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal energetikos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti energetikos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti energetikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti branduolinės energetikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję energetikos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti mokslinį tiriamąjį, gamybinį, technologinį ir projektavimo bei konsultacinį darbą branduolinės energetikos sektoriuje.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju