Mokymo programos
Edukologija
Valstybinis kodas: 621X20004
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, įgijusius šiuolaikinių ugdymo mokslo ir edukacinės veiklos žinių, gebančius jas savarankiškai taikyti naujose situacijose, tyrinėti edukacinius reiškinius ir tuo pagrindu plėtoti savo žinias, planuoti asmeninę karjerą ugdymo bei mokymosi srityse ir jos siekti, taip pat būti kompetentingais partneriais bendruose projektuose su kitų mokslo ir veiklos sričių ekspertais, specialistais, gebančius plėtoti perkeliamuosius gebėjimus ir valdyti juos priklausomai nuo konteksto, dirbti tiriamąjį, pedagoginį, vadybinį darbą organizacijose, kur reikia projektuoti ir diegti šiuolaikines edukacines sistemas ir procesus akcentuojant naujojo mokymosi, mokymosi visą gyvenimą koncepcijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji edukologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: ugdymo mokslo filosofiją ir teorijas, švietimo sistemos vadybą, edukacinių novacijų valdymą, ir taikomuosius studijų dalykus: mokymąsį žinių ir informacinėje visuomenėje, mokymo ir mokymosi psichologiją, švietimo projektų valdymą, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Aukštojo mokslo organizavimo (aukštojo mokslo filosofiją ir sistemas, studijų organizavimą, šiuolaikines edukacines sistemas ir technologijas, pedagogo darbo organizavimą).
2. Besimokančios organizacijos vystymo (besimokančią organizaciją ir jos vystymą, žmogiškųjų išteklių vadybą, žinių valdymą, organizacinį mokymąsį).
3. Socialinės pedagogikos (lyginamąją edukologiją, šeimos pedagogiką).
4. Švietimo vadybos (švietimo organizacijos elgseną, mokyklos vadybą).
Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Asmenys, neturintys edukologijos ar jai artimos socialinių mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja edukologijos ir psichologijos specialaus lavinimo dalykus (iš viso papildomi 12 kreditų).
Studijų programoje praktika nenumatyta, tačiau studijuojant atliekamos praktinės užduotys.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Edukologijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti edukologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, pedagoginį, vadybinį darbą organizacijose, kur reikia projektuoti ir diegti šiuolaikines edukacines sistemas ir procesus akcentuojant naujojo mokymosi, mokymosi visą gyvenimą koncepcijas.
Asmuo, įgijęs edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės dirbti edukologijos srityje, koordinuoti projektus, orientuotus į švietimo praktikos tobulinimą, atliepiant šiuolaikiniams gyvenimo bei darbo reikalavimams, globalinėms bei europinėms tendencijoms ir nacionaliniams poreikiams;
 • gebės tirti, organizuoti, valdyti mokyklos ar kitos švietimo institucijos veiklą bei ugdymo procesus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus švietimo ir ugdymo veiklos analizės rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • žinos ir supras ugdymo mokslo žinių sistemą klasikinio ir šiuolaikinio mokymosi paradigmų santykyje; socialiniams mokslams fundamentalių disciplinių reikšmę švietimo teorijai ir praktikai bei tarpdiscipliniškumo reikšmę edukologijoje;
 • žinos švietimo novacijų, pokyčių valdymo ir jų projektų koncepcijas ir modelius, pasaulio ir Europos šalių švietimo sistemų raidos tendencijas, globalizacijos procesus bei socialinius, ekonominius ir kultūrinius pokyčius, įtakojančius šalių sistemų vystymąsi;
 • gebės taikyti naujausias edukologijos mokslo ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, savarankiškai bei komandoje atlikti edukacinių sistemų ir ugdymo reiškinių kiekybinius, kokybinius ir mišrius tyrimus;
 • gebės įvertinti aktualius ugdymo mokslo terminus ir sampratas bei lyginti nacionalinę ir europinę švietimo terminiją; analizuoti ir vertinti pasirinktą edukacinės veiklos reiškinių sritį, apibendrinti ir daryti išvadas;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančiame edukacinių reiškinių ir procesų kontekste; plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant švietimo pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės.

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal edukologijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti edukologijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Įgiję edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, pedagoginį, vadybinį darbą organizacijose, projektuoti ir diegti šiuolaikines edukacines sistemas ir procesus akcentuojant naujojo mokymosi, mokymosi visą gyvenimą koncepcijas.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju