Mokymo programos
Medžiagų mokslas
Valstybinis kodas: 621J50005
Kodas pagal ISCED: 51154
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius gilių įvairių medžiagų sandaros, jų savybių gerinimo būdų teorinių, medžiagų technologinių matavimų metodikos ir technikos, eksperimentinių rezultatų apdorojimo ir analizės, nuodugnių naujų medžiagų sudarymo ir jų kūrimo bei tyrimo metodologinių žinių, žinių įgalinančių apibrėžti, įvertinti bei numatyti medžiagų mokslo vystymosi tendencijas ir perspektyvas, įgalinančių įvertinti medžiagų technologijų įtaką aplinkai, gilių aukštųjų technologijų (mikro- ir nanotechnologijų) taikymo medžiagų moksle žinių, gebančius dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį ir ekspertinį-konsultacinį darbą, taip pat vadybinį darbą gamybos organizavimo bei valdymo, naujų pažangių technologijų projektavimo ir diegimo, techninio vadovavimo gamybai organinių ir neorganinių medžiagų technologijos įmonėse, organizacijose bei mokslinėse institucijose, savarankiškai projektuoti ir valdyti sudėtingų technologijų inžinerines sistemas, organizuoti jų eksploataciją, organizuoti ir savarankiškai atlikti laboratorinius tyrimus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji medžiagų mokslo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: medžiagų analizės metodus, medžiagų mokslą, metrologiją ir matavimų teoriją, skaitinius inžinerijos metodus, paviršiaus inžineriją ir nanotechnologijas; taikomuosius studijų dalykus: neelektrinių dydžių matavimus, šiuolaikinę keramiką, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Funkcinių medžiagų (plazminius ir plazmocheminius procesus, matematinę medžiagotyrą, funkcine medžiagas ir elementus).
2. Inžinerinių medžiagų (modernias metalines medžiagas, lydinių termodinamiką ir kinetiką, fizikinę metalurgiją).
3. Medžiagų chemijos (organinių junginių spektroskopiją, bioorganines medžiagas, analitinę ir preparacinę chromatografiją).
4. Statybinės medžiagotyros (statybinių medžiagų struktūras ir savybių tyrimo metodus, statybinių medžiagų technologijos procesų modeliavimą).
5. Tekstilės medžiagotyros (tekstilės medžiagų mechaniką, technines tekstilės medžiagas ir jų savybes).
Iš viso studijuojama 15 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa užbaigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas medžiagų mokslo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Medžiagų mokslo studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Medžiagų mokslo studijų programa skirta asmenims, turintiems medžiagų mokslo, fizikos, chemijos, chemijos inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos, statybos inžinerijos arba pramonės inžinerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti medžiagų mokslo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Medžiagų mokslo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį, ekspertinį-konsultacinį darbą, vadybinį darbą gamybos organizavimo, valdymo, pažangių technologijų projektavimo, diegimo, techninio vadovavimo gamybai organinių ir neorganinių medžiagų technologijos įmonėse, organizacijose bei mokslinėse institucijose.
Asmuo, įgijęs medžiagų mokslo magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomojo ir teorinio pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas medžiagų mokslo srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į medžaigų sudarymą, kūrimą, tyrimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus medžaigų technologijų procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką medžiagų formavimo procesams ir jų pritaikymui; nustatyti veiklos atlikimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias medžiagų mokslo srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias medžiagų mokslo žinias ir jai artimose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus medžiagų mokslo srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant (artimų profesinės veiklos sričių) funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Medžiagų mokslo magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal medžiagų mokslo krypties studijų programas.
  Norintiems siekti medžiagų mokslo magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti medžiagų mokslo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti medžiagų mokslo srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję medžiagų mokslo magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį, ekspertinį-konsultacinį darbą, vadybinį darbą gamybos organizavimo, valdymo, pažangių technologijų projektavimo, diegimo, techninio vadovavimo gamybai organinių ir neorganinių medžiagų technologijos įmonėse, organizacijose bei mokslinėse institucijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju