Mokymo programos
Mechatronika
Valstybinis kodas: 621H73001
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamiomis mechanikos inžinerijos, informatikos, elektros ir valdymo inžinerijos teorinių žinių, gerai išmanančius adaptyvias sistemas ir joms kurti naudojamus elementus ir medžiagas, įsisavinusius sisteminės analizės metodus, gebančius analizuoti, modeliuoti ir projektuoti gamybos ir procesų valdymo mechatronines sistemas ir optimizuoti jų parametrus, dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį ir ekspertinį-konsultacinį darbą įmonėse bei organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji mechanikos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: baigtinių elementų metodus, adaptyvias mechatronines sistemas, kompiuterines įrenginių valdymo sistemas, mechatroninių sistemų dinamiką, realaus laiko sistemas, virtualią gamybą, ir taikomuosius studijų dalykus: inžinerinių projektų valdymą, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Adapatronikos (robotiką, adaptyvias valdymo sistemas, pjezomechaniką).
2. Biomechatronikos (intelektualias mechatronines sistemas, lokomocinio aparato mechaniką, biomechaninius įrenginius ir jų projektavimą).
3. Mechatroninių sistemų (mechatroninių sistemų elementus ir projektavimą, įterptines sistemas mechatronikoje, sistemų monitoringą ir diagnostiką).
4. Mikrosistemų inžinerijos (mikrosistemų medžiagas ir jų analizę, mikroelektromechaninių sistemų projektavimą, nanotechnologijas ir nanodarinius).
Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Asmenys, neturintys mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja mechatronikos specialaus lavinimo dalykus (iš viso papildomi 8 kreditai).
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Mechatronikos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Mechatronikos studijų programa skirta asmenims, turintiems mechanikos inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti mechanikos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį ir ekspertinį-konsultacinį darbą įmonėse bei organizacijose.
Asmuo, įgijęs mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti laboratorinių stebėjimų ir matavimų tipo tyrimus; teikti konsultacijas mechatronikos įrenginių kūrimo srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių mechatronikos srities kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti laboratorinių stebėjimų ir matavimų rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti mechatronikos mokslinių tyrimų ir plėtros procesus; vertinti mechatroninių sistemų dėsningumus, stabilumo ir patikimumo principus techninėms priemonėms kurti, tobulinti ir taisyti; nustatyti reikiamus būdus bei metodiką;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias dalykines žinias, sprendžiant kokybinius ir kiekybinius uždavinius, tame tarpe ir tokius, kai turima ribota ir prieštaringa informacija; taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus įgytas žinias;
 • gebės pritaikyti įgytas žinias mechatronikos ar giminingose srityse; atrasti naujų faktų, taikant informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus, įsisavinant naujas technologijas; plėtoti turimas ir vystyti naujas mechatroninių įrenginių kūrimo kompetencijas, įvertinant inžinerinės veiklos pokyčius ir siekiant funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal mechanikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti mechatronikos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį ir ekspertinį-konsultacinį darbą įmonėse bei organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju