Mokymo programos
Gamybos inžinerija
Valstybinis kodas: 621H70004
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius teorinių ir praktinių žinių bei gebėjimų efektyviai industrinei gamybinei veiklai, išmanančius matematinio modeliavimo, sisteminės analizės, kompiuterinio projektavimo metodus, gebančius vertinti gamybinių ir aplinkosaugos problemų ryšį, suprantančius nuolatinio kvalifikacijos kėlimo, žinių ir gebėjimų perdavimo kitiems būtinybę ir svarbą, suvokiančius profesionalaus bendravimo bei darnaus darbo kolektyve reikšmę, gebančius dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybinį-technologinį ar kitą inžinerinį darbą gamybos įmonėse bei kitose organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji mechanikos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: gamybos strategiją, gamybinių situacijų analizę, mechaninius virpesius, technologinių procesų automatizavimą, ir taikomuosius studijų dalykus: darbo teisę, inžinerijos ekonomiką, ir kt. dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
1. Integruotų gamybos sistemų (lanksčią automatizuotą gamybą, gamybos padalinių projektavimą, sparčiąją prototipų gamybą).
2. Kompiuterinio gaminių projektavimo (projektavimą automatizuotam rinkimui, gaminio kūrimo procesą, erdvinį modeliavimą).
3. Metalų technologijų (lydymo ir kristalizacijos procesus, metalų struktūras ir kokybės analizę, medžiagų savybių formavimą).
Iš viso studijuojama 12 dalykų.
Asmenys, neturintys mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, studijuodami magistrantūroje papildomai dar studijuoja mechanikos inžinerijos specialaus lavinimo dalykus (iš viso papildomi 12 kreditų).
Praktika atliekama gamybinėse įmonėse. Bendra praktikos trukmė - 4 savaitės. Jos metu formuojami ir vystomi įgūdžiai projektavimo, gamybos, eksploatavimo, naujų technologijų, pažangios įrangos srityse, renkami duomenys reikalingi baigiamajam darbui, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami magistro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Gamybos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Gamybos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems mechanikos inžinerijos ar jai artimos technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti mechanikos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybinį-technologinį ar kitą inžinerinį darbą gamybos įmonėse bei kitose organizacijose.
Asmuo, įgijęs mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomuosius tyrimus ir teikti konsultacijas mechanikos inžinerijos srityje; koordinuoti mechaninių ir mechatroninių sistemų bei technologijų kūrimo ir tyrimo, inovacijų bei kvalifikacijos tobulinimo projektus; analizuoti inžinerinės ir mokslo veiklos rezultatus ir pristatyti juos mechanikos inžinerijos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus inžinerinės ir mokslo veiklos procesus; įvertinant daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių (technologijų, medžiagų, vartotojų lūkesčių, ekologinių reikalavimų ir kt.), kurie įtakoja tą veiklą;
 • gebės suprasti ir kurti inovacijas remiantis atliktų tyrimų, mechaninių ir mechatroninių sistemų ir technologijų analize; įvertinti alternatyvius sprendimus, galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • turės išsamių mechaninių gamybos technologijų, gamybos organizavimo, mechaninių ir mechatroninių sistemų projektavimo ir tyrimo žinių;
 • * gebės taikyti inžinerinėje ir mokslo veikloje mechanikos inžinerijos ir tarpdisciplinines žinias, taip pat įgytas savarankiškų tyrimų metu;
 • gebės ekspertiškai įvertinti naujas technines ir mokslines mechanikos inžinerijos ir tarpdisciplinines žinias, jas pritaikyti profesinėje veikloje; trūkstamas žinias atrasti taikomųjų tyrimų metu;
 • gebės kūrybiškai taikyti turimas žinias, jas plėtoti; vystyti naujas kompetencijas mechanikos inžinerijos ir giminingose srityse, įvertinant inžinerinės veiklos pokyčius ir siekiant funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal mechanikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti mechanikos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybinį-technologinį ar kitą inžinerinį darbą gamybos įmonėse bei kitose organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju