Mokymo programos
Europos integracijos studijos
Valstybinis kodas: 621N12003
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, išmanančius šiuolaikinius Europos šalių ekonomikos ir visuomenės raidos dėsningumus, Europos Sąjungos vidaus rinkos funkcionavimo teisinius pagrindus, verslo įmonių ir kitų organizacijų veiklos ir valdymo ypatumus integracinių procesų apimtoje erdvėje, gebančius įgytas žinias savarankiškai plėtoti bei taikyti naujose situacijose, dirbti individualiai, grupėse ar informaciniuose tinkluose kartu su kitų mokslo ir veiklos sričių ekspertais, pasirengusius dirbti tiriamąjį, ekspertinį-konsultacinį ar vadybinio pobūdžio darbą įmonėse ar organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadybos ir verslo administravimo magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: smulkų ir vidutinį verslą Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos darbo rinką ir žmonių išteklių vadybą, Europos Sąjungos verslo administravimo ypatumus, ir taikomuosius studijų dalykus: Europos Sąjungos teisinę ir institucinę sistemą, jos vidaus rinkos teisę, rinkos ekonomikos modelius, Europos integracijos ekonomiką, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Europos integracijos studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Europos integracijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti vadybos ir verslo administravimo magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, ekspertinį-konsultacinį ar vadybinio pobūdžio darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti taikomuosius tyrimus; leidžiančius plėtoti integracinius procesus ir įvertinti jų poveikį verslo įmonių ir kitų organizacijų veiklai;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti veiklos procesus valdžios ir valdymo institucijose, verslo įmonėse ir kitose organizacijose, funkcionuojančiose tarptautinėje erdvėje;
 • remiantis verslo vadybos, projektų valdymo, marketingo, žmonių išteklių vadybos ir kitais instrumentais, gebės priimti inovatyvius sprendimus, įvertinančius verslo įmonių ir kitų organizacijų aplinkos sąlygas Europos Sąjungoje;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias integracinių procesų apimtoje erdvėje besiformuojančias su organizacijų vadyba ir verslo administravimu susijusias tarpdisciplininio pobūdžio žinias;
 • gebės taikomųjų tyrimų metu šias žinias vertinti ir plėtoti dinamiškoje aplinkoje kylančių naujausių tendencijų ir faktų pagrindu;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus su organizacijos vadyba ir verslo administravimu susijusiose veikloje, plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal vadybos ir verslo administravimo krypties studijų programas.
  Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Įgiję vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, ekspertinį-konsultacinį ar vadybinio pobūdžio darbą Europos Sąjungos bei nacionalinėse valdžios ir valdymo institucijose, verslo įmonėse ir kitose organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju