Mokymo programos
Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija
Valstybinis kodas: 621U60002
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos magistrus, turinčius vertimo ir lokalizacijos teorijų, metodologijų ir technologijų, teksto lingvistikos, terminologijos, tarpkultūrinės komunikacijos žinių, vertimo raštu iš ir į pirmąją bei antrąją užsienio kalbą įgūdžių, gebančius naudotis vertimo technologijomis, spręsti su technikos kalbos vertimu ir lokalizavimo procesu susijusias problemas bei savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus.
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, organizacinį ir specialiųjų tekstų, interneto svetainių, programinės įrangos vartotojo sąsajos, audiovizualiųjų medijų vertėjo darbą.
Būsimieji vertimo magistrai studijuoja: vertimo metodologijas ir technologijas, lingvistinę lokalizaciją, programinės įrangos lokalizaciją, audiovizualiųjų medijų vertimą ir lokalizaciją, technikos tekstų vertimą, technikos teksto lingvistiką, vertimą iš antrosios užsienio kalbos (prancūzų, rusų, vokiečių) ir kitus dalykus. Iš viso studijuojama 16 dalykų. Programa vykdoma ir užsienio kalba (anglų kalba).
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vertimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus „Technikos kalbos vertimo ir lokalizacijos“ studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vertėjo profesinė kvalifikacija reikalingi norint dirbti tiriamąjį, organizacinį ir specialiosios literatūros, interneto svetainių ir programinės įrangos vartotojo sąsajos vertėjo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir vertėjo profesinę kvalifikaciją:

funkcinės kompetencijos -

  • gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
  • gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus;
  • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

pažintinės kompetencijos -
  • gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias;
  • gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje;
  • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant (artimų profesinės veiklos sričių) funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

bendrosios kompetencijos -
  • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
  • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
  • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

Filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir vertėjo profesinę kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal filologijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti filologijos magistro kvalifikacinio laipsnio ir vertėjo profesinės kvalifikacijos, reikia turėti filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filologijos srityje nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir vertėjo profesinę kvalifikaciją, asmenys gali dirbti tiriamąjį, organizacinį ir specialiosios literatūros, interneto svetainių ir programinės įrangos vartotojo sąsajos vertėjo darbą.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju