Mokymo programos
Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos
Valstybinis kodas: 621E14002
Kodas pagal ISCED: 51248
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.
Vakarinė: 2 m.
Neakivaizdinė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, turinčius išsamių kompiuterių ir jų sistemų organizavimo, programinės įrangos, elektroninio mokymosi programinės įrangos projektavimo ir diegimo, nuotolinio mokymosi organizavimo bei bazinių edukologijos žinių, gebančius rengti nuotolinio mokymosi kursus, metodinę medžiagą ir priemones, diegti ir taikyti šiuolaikinius informacinio bendravimo principus švietimo sistemoje bei dirbti tiriamąjį, projektavimo, programavimo, pedagoginį darbą nuotolinio švietimo sistemoje, suaugusiųjų mokymo centruose, regioniniuose nuotolinio mokymosi centruose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji informatikos inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: kompiuterių architektūrą ir operacines sistemas, nuotolinio mokymosi teorijas ir sistemas, virtualias mokymosi terpes, nuotolinio mokymosi infrastruktūrą, paskirstytąsias sistemas, ir taikomuosius studijų dalykus: žiniatinklio sistemų technologijas, nuotolinio mokymosi kursų kūrimą ir diegimą, informacinių technologijų taikymo edukacinius aspektus, nuotolinio mokymosi technologijas ir standartus, mokymo sistemų projektavimą, ir kt. dalykus. Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Nuotolinio mokymosi informacinių technologijų studijų programą, studijas galima tęsti technologijos ir fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Nuotolinio mokymosi informacinių technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti informatikos inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį, projektavimo, programavimo, pedagoginį darbą nuotolinio mokymo sistemoje, suaugusiųjų mokymo centruose, regioniniuose nuotolinio mokymosi centruose.
Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai vykdyti informatikos inžinerijos krypties mokslo tyrimus; teikti konsultacijas, diegiant nuotolinio mokymosi sprendimus; koordinuoti techninio ir pedagoginio personalo kompetencijų plėtros projektus, susijusius su nuotolinio mokymosi sistemų diegimu ir plėtra; analizuoti ir vertinti projektų kokybę, pristatyti juos nuotolinio mokymosi kursų kūrėjams ir teikėjams;
 • gebės tirti, organizuoti ir valdyti nuotolinio mokymosi procesus; vertinti įvairius nuotolinio mokymosi aspektus; nustatyti nuotolinio mokymosi kokybės vertinimo standartus;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus vartotojų poreikių analizės ir naujų technologijų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias informatikos, edukologijos, nuotolinio mokymosi metodikos ir technologijų žinias, taip pat per besimokančiųjų poreikių ir panašius tyrimus bei mokymosi procesų modeliavimą sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias žinias informatikos, nuotolinio mokymosi metodikos ir technologijų srityse ir jas pritaikyti; atrasti efektyvų elektroninio mokymosi sprendimą, įvertinant įvairius nuotolinio mokymosi aspektus;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus, plėtojant nuotolinio mokymosi galimybes; tobulinti su nuotoliniu mokymusi susijusias kompetencijas, įvertinant informacinės visuomenės keliamus reikalavimus ir naujų technologijų teikiamas galimybes bei siekiant informatikos ir edukologijos žinių derinimo, įgyvendinant nuotolinio mokymosi projektus;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatikos inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, programavimo, pedagoginį darbą nuotolinio mokymo sistemoje, suaugusiųjų mokymo centruose, regioniniuose nuotolinio mokymosi centruose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju