Mokymo programos
Grafinių komunikacijų inžinerija ir vadyba
Valstybinis kodas: 621H74002
Kodas pagal ISCED: 51252
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Magistratūra
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1,5 m.
Vakarinė: 1,5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti magistrus, gebančius taikyti ir kurti grafinių komunikacijų sistemų technologinių procesų modeliavimo metodus, projektuoti ir valdyti naujas grafinių komunikacijų ir specialiąsias dokumentų apsaugos technologijas, naudoti naujausią informacinių technologijų įrangą, savarankiškai atlikti grafinių komunikacijų sistemų tyrimus, rinkos poreikių analizę, dirbti mokslinį-tiriamąjį, gamybinį-technologinį ir kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji pramonės inžinerijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: grafinių technologijų inžineriją, moderniąsias technologijas, sistemų teoriją, viešosios ir masinės komunikacijos problematiką, dokumentų autentiškumo kontrolę, ir taikomuosius studijų dalykus: darbo teisę, inžinerijos ekonomiką, kolorimetriją, medijų dizainą, ir kitus dalykus. Iš viso studijuojama 11 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Grafinių komunikacijų inžinerijos ir vadybos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Grafinių komunikacijų inžinerijos ir vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems technologijos mokslų studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti pramonės inžinerijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį-tiriamąjį, gamybinį-technologinį ir kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
Asmuo, įgijęs pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį:

funkcinės kompetencijos -
 • gebės savarankiškai atlikti grafinių komunikacijų inžinerijos taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas grafinių komunikacijų technologijų profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių grafinių komunikacijų inžinerijos profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti grafinių komunikacijų technologijų įmonių veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai;
 • gebės tirti, organizuoti, valdyti sudėtingus grafinių komunikacijų inžinerijos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką grafinių komunikacijų įmonių veiklos efektyvumui; nustatyti grafinių komunikacijų sistemų technologinių procesų kokybės atitikimą standartams;
 • gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus grafinių komunikacijų inžinerijos pramonės analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes;

 • pažintinės kompetencijos -
 • gebės taikyti naujausias grafinių komunikacijų inžinerijos ir vadybos žinias, taip pat per tiriamąjį projektą ir baigiamąjį darbą sukurtas žinias;
 • gebės įvertinti naujausias grafinių komunikacijų medžiagų ir gaminių inžinerijos bei jai artimų sričių žinias ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus grafinių komunikacijų inžinerijos srityje;
 • gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančiame grafinių komunikacijų sektoriuje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant grafinių komunikacijų technologijų pokyčių keliamus reikalavimus ir siekiant artimų grafinių komunikacijų sektoriui funkcinių ir pažintinių kompetencijų kombinacijų įvairovės;

 • bendrosios kompetencijos -
 • turės analitinio, sisteminio ir kritinio mąstymo, iniciatyvumo gebėjimų, gebės spręsti problemas ir dirbti grupėje;
 • gebės bendradarbiauti su kitų organizacijų atstovais, siekiant perimti patirtį, orientuotą į veiklos tobulinimą; kritiškai vertinti naujas idėjas ir socialines normas bei santykius;
 • turės kūrybinio mąstymo gebėjimų; gebės spręsti problemas, net ir turint ribotą informaciją; turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių profesinės veiklos situacijų ir veiklos turinio; gebės savarankiškai mokytis pagal paties parengtą mokymosi poreikių tenkinimo planą.

 • Pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal pramonės inžinerijos krypties studijų programas.
  Norintiems siekti pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti pramonės inžinerijos srityje nėra pripažįstami.
  Įgiję pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti mokslinį-tiriamąjį, gamybinį-technologinį bei kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Kauno technologijos universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 73
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju