Mokymo programos
Dailės ir technologijų pedagogika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 65302M111
Kodas pagal ISCED: 52114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti dailės profesinius bakalaurus, dailės ir technologijų mokytojus, kurie gebėtų planuoti organizuoti ir vertinti ugdymo procesą, taikomąjį tiriamąjį ir projektinį darbą, bendrauti ir bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais, ugdyti estetinius gebėjimus bei kultūrą, kurti mokyklos vizualinę aplinką.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas, susijusias su dailės srities gebėjimais.
Būsimieji dailės ir technologijų mokytojai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: filosofiją, informacines technologijas, teisę, darbo ir civilinę saugą, kalbos kultūrą ir specialybinę kalbą, užsienio kalbą, pedagogikos pagrindus, pedagoginės minties ir švietimo istoriją, didaktiką, hodegetiką, švietimo vadybą ir kt. bei studijų pagrindų dalykus: piešimą, tapybą, kompozicijos pagrindus ir spalvotyrą, grafiką, skulptūrą, dizaino pagrindus, dailiuosius amatus ir kompiuterinę grafiką, braižybą, dailės, tautodailės istoriją, dailės didaktiką, taikomųjų tyrimų ir projektų organizavimo metodiką, asmens higieną ir sveiką gyvenseną ir kt.
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 38 dalykai.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: pažintinė praktika, pedagoginė praktika, ištisinė pedagoginė savarankiško darbo praktika, etnografinė muziejinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 22 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami bendradarbiavimo su mokyklos bendruomene, pamokų planavimo ir vedimo, auklėjamojo darbo, tiriamojo ir projektinio darbo bei kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir dailės ir technologijų mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus dailės ir technologijų pedagogikos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo meno studijų srities, dailės studijų krypties magistrantūros programas, prieš tai, esant reikalui, įvykdžius išlyginamųjų pirmos pakopos universitetinio lygio studijų programos reikalavimus. Dailės ir technologijų pedagogikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, dailės srities gebėjimų bei siekiantiems tapti dailės ir technologijų mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės profesinio bakalauro, dailės ir technologijų mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailės ir technologijų mokytoju.
Asmuo, įgijęs dailės ir technologijų mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti planuoti ir organizuoti ugdytinių kūrybinį bei gamybinį procesą, kuriant technologines sistemas, sudaryti tyrimų programą ir ją realizuoti, puoselėti tradicinius tautinius amatus ir gebėti panaudoti jų atlikimo technikas, užtikrinti saugų darbą ir estetiškos darbo aplinkos sukūrimą ugdymo procese, kurti ir įgyvendinti interjero ir eksterjero dekoratyvinių elementų ir vizualinės informacijos projektus, planuoti ir organizuoti tęstinį mokymą/si, įvertinti savo profesinę veiklą ir nukreipti asmeninės patirties plėtotei, suteikti pagalbą silpnai besimokantiems ugdytiniams, po pamokų parenkant specialius mokymo būdus ir metodus;
- žinoti įstatymus ir norminius dokumentus, reglamentuojančius darbą mokykloje, mokyklos išteklių panaudojimo galimybes ir apskaitos vedimo principus, įvairias vertinimo sistemas, lietuvių tautodailės ir profesionaliosios dailės ypatumus, švietimo vadybos principus ugdymo procese, šiuolaikinių meno ir technikos technologijų integracijos į ugdymo procesą principus;
- mokėti efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su klientais ir kolegomis, atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas kūrybiškai spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius.
Dailės ir technologijų mokytojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal dailės ir technologijų pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti dailės ir technologijų mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninės raiškos gebėjimų dailės srityje.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dailės ir technologijų mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję dailės ir technologijų mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti dailės ir technologijų mokytojais pagrindinėse mokyklose, papildomo ugdymo institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju