Mokymo programos
Verslo informacinės sistemos
Valstybinis kodas: 653N17001
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.
Neakivaizdinė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti verslo informacinių sistemų administratorius, gebančius analizuoti ir vertinti įmonės veiklą, informacinių technologijų rinkos tyrimo duomenis, įmonės informacines sistemas, nustatyti įmonės informacinius poreikius, atnaujinti, diegti ir valdyti informacines sistemas, naudotis teisės aktais,vadovauti personalui.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas.
Būsimieji verslo informacinių sistemų administratoriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir studijų pagrindų dalykus: matematiką, užsienio kalbą, ekonometriją ir statistiką, teisės pagrindus, sociologiją, specialybės kalbos kultūrą, psichologiją, mikroekonomiką ir makroekonomiką, ekologiją, darbų ir civilinę saugą, informacines technologijas, informacines sistemas, vadybos pagrindus, įmonės ekonomiką, verslo organizavimą, buhalterinę apskaitą ir finansus, verslo strateginį valdymą, personalo vadybą, verslo teisę, elektroninį verslą. Specialiuosius profesinius dalykus studijuoja priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: įmonių apskaitos ir valdymo sistemų, marketingo informacinių sistemų.
Iš viso studijuojami 33 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: informacinių technologijų, darbo praktinio mokymo firmoje, verslo organizavimo ir baigiamojoji praktika. Praktinių studijų trukmė ? 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami informacinių sistemų diegimo ir valdymo, informacinių poreikių nustatymo, vadovavimo personalui ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiama administratoriaus profesinė kvalifikacija.
Baigus verslo informacinių sistemų studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Verslo informacinių sistemų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti verslo informacinių sistemų administratoriais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Administratoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti verslo informacinių sistemų administratoriumi.
Asmuo, įgijęs administratoriaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir vertinti įmonės veiklą, informacinių technologijų rinkos tyrimo duomenis ir įmonės informacines sistemas, nustatyti reikalavimus naujai sistemai įsigyti arba esamai patobulinti, organizuoti informacinės sistemos įdiegimą, aptarnavimą ir atnaujinimą, užtikrinti informacinės sistemos duomenų saugumą, naudotis teisės aktais, vadovauti personalui, naudotis technine literatūra, internetu, informacinėmis technologijomis;
- žinoti bendruosius ekonominius bei vadybinius principus ir elementus, įmonių valdymo pagrindus, bendruosius apskaitos principus, programavimo ir duomenų bazių valdymo pagrindus, teisės aktus, reglamentuojančius įmonės veiklą, informacijos ir autorių teisių apsaugos įstatymus, saugumo technikos, darbo ir civilinės saugos reikalavimus, bendravimo ir bendradarbiavimo principus ir etikos normas;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, strategiškai mąstyti, lanksčiai vertinti reiškinius ir problemas, būti kūrybišku, taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Administratoriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal verslo informacinių sistemų studijų programą.
Norintiems siekti administratoriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti verslo informacinių sistemų administratoriumi nėra pripažįstami.
Įgiję administratoriaus kvalifikaciją asmenys galės dirbti verslo informacinių sistemų administratoriais įvairių tipų įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Žemaitijos kolegija Rietavas L. Ivinskio g. 5
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju