Mokymo programos
Pedagogika
Valstybinis kodas: 631X10001
Kodas pagal ISCED: 51214
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 m.
Neakivaizdinė: 1 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programos turinys:
Studijų programos tikslas: parengti aukštos kvalifikacijos, plataus pedagoginio išsilavinimo, turinčius pakankamai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių specialistus, gebėsiančius dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo lavinimo pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose.
 • Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos stojančiam. Minimalus reikalavimas - turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir/arba aukštojo (neuniversitetinio) mokslo diplomą.

 • Pedagoginių - psichologinių dalykų blokas (20 kr.):
 • Ugdymo mokslo pagrindai,
  Šiuolaikinės ugdymo technologijos, Auklėjimo ir sveikos gyvensenos strategijos, Istorinė ir lyginamoji edukologija, Bendravimo psichologija, Pedagoginė ir raidos psichologija, Asmenybės ir socialinė pedagogika, Specialioji pedagogika ir psichologija, Specialioji pedagogika
 • Specialiųjų dalykų bloką (6 kr.) sudaro specialiųjų (dalyko didaktikos) studijų alternatyvos: Istorijos didaktika, Chemijos didaktika, Biologijos didaktika, Filosofijos didaktika, Geografijos didaktika, Fizikos didaktika, Matematikos didaktika, Anglų kalbos didaktika, Vokiečių kalbos didaktika, Lietuvių kalbos didaktika, Etikos didaktika, Socialinės pedagogikos metodika
 • Pedagoginė praktika (8 kr.) atliekama antrojo semestro metu mokyklose ir kitose švietimo bei ugdymo institucijoje.Ji integruojama su tiriamojo darbo projektu.
 • Baigiamasis darbas (6 kr.)
 • Tolesnių studijų galimybės
 • Baigę specialiųjų profesinių studijų programą ir įgiję mokytojo profesinę kvalifikaciją turės galimybę tęsti edukologijos magistratūros studijas tiek Lietuvos tiek užsienio mokslo institucijose
  Pasidalink Facebook'e

  Kvalifikacijos aprašas

  Pedagogikos specialiųjų profesinių studijų programą sėkmingai pabaigę studentai išmanys švietimo sistemą, mokyklinio ugdymo filosofinius, vadybinius, socialinius, ypatumus; šiuolaikines ugdymo technologijas ir auklėjimo strategijas; sveikos gyvensenos ugdymą; psichologinius pažinimo, vaiko raidos procesus, asmens mokymosi, savęs pažinimo sritis.
  Pedagogikos specialiųjų profesinių studijų programos absolventai gebės bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti savarankiškai ir komandoje; taikyti žinias, supratimą ir problemų sprendimo gebėjimus kontekstuose, susijusiuose su studijuojama sritimi; integruoti žinias, spręsti sudėtingas problemas ir priimti sprendimus. Gebės nuolat mokytis, taikyti žinias profesinėje, praktinėje veikloje, atlikti klasės auklėtojo arba socialinio pedagogo funkcijas, gebės teikti pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių ir mokymosi sunkumų; gebės savarankiškai planuoti, organizuoti ir vertinti mokomojo dalyko ugdymo procesą ir jo turinį; gebės planuoti, organizuoti individo mokymąsi ir vertinti daromą pažangą; gebės puoselėti tautos kultūrines tradicijas, dorovines vertybes, ugdyti pagarbą, toleranciją kitų šalių kultūroms; gebės mokytis ir reflektuoti savo pedagoginę patirtį, taikyti šiuolaikines mokymo technologijas, auklėjimo strategijas, problemų sprendimo būdus.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju